elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Związek wielkości bezrobocia z istniejącą strukturą zatrudnienia

Najwięcej, bo 38% gmin określono jako jednostki zurbanizowane, ubogie w przemysł (typ E). Są to gminy podmiejskie większych miast oraz gminy z dominacją wysoko wyspecjalizowanych usług (np. obsługi rolnictwa). W okresie transformacji w grupie tej znalazły się gminy, które w 1988 r. należały do typu B. Na skutek nagłego obniżenia zatrudnienia w rolnictwie uspołecznionym na początku lat 90. gminy mieszane „przeszły” w skład jednostek, w których większość ludności zatrudnionej jest w zawodach nierolniczych. Można określić, że jednostki te znajdują się na drodze wielofunkcyjnego rozwoju gminy.

Wykonany ponownie dla typologii gmin, na podstawie danych o zatrudnieniu w 1996 r. test niezależności %2, tym razem nie pozwolił wykazać istnienie związku między typem funkcjonalnym gmin a natężeniem bezrobocia rejestrowanego wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. Empiryczna wartość tego testu wyniosła 31,91 i nie przekroczyła wartości krytycznej na poziomie istotności 0,05, wynoszącej 41,337. Nie dowodzi to jednak braku takiego związku. Bieżący związek wielkości bezrobocia z istniejącą strukturą zatrudnienia wynika z wielofunkcyjnego charakteru obszarów wiejskich i wielozawodowości ich mieszkańców (również ludności funkcjonalnie rolniczej). Przesądza o tym rozwój przedsiębiorczości i tempo tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem, jednak ich siła jest nadal zbyt mała, aby obniżyć bezrobocie wśród ludności związanej z rolnictwem. W podsumowaniu należy uogólnić:

– konfrontacja wielkości bezrobocia jawnego wśród ludności domowych gospodarstw rolnych na wsi województwa ze strukturą zatrudnienia w gminie, wykazała duży związek z okresem poprzedzającym procesy transformacji gospodarki, natomiast nie została zanotowana bieżąca zależność,

– im struktura zatrudnienia ludności wiejskiej w okresie poprzedzającym proces transformacji była bardziej złożona, jako wynik działalności różnorodnych podmiotów gospodarczych w gminach, tym bezrobocie jest na ogół mniejsze.

Leave a Reply