elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZRÓŻNICOWANIE STOPY BEZROBOCIA NA WSI

Najwyższa stopa bezrobocia jest w grupie ludności bezrolnej z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym – 41,1% (por. tabl. 1.12). Warto zauważyć, że prawie we wszystkich kategoriach wykształcenia, zarówno wśród ludności rolniczej, jak i bezrolnej, stopa bezrobocia wśród kobiet była wyższa niż wśród mężczyzn. Jedynie wśród najsłabiej wykształconych kobiet związanych z rolnictwem stopa bezrobocia wyniosła 4,7% i była niż w przypadku mężczyzn należących do tej samej zbiorowości.

Stopa bezrobocia zróżnicowana jest także regionalnie zarówno w podziale według województw, jak i na miasto i wieś. W poszczególnych województwach występuje duże, a nawet niekiedy ogromne zróżnicowanie stopy bezrobocia między ludnością rolną a bezrolną.

Taka sytuacja ma miejsce np. w województwie podlaskim, gdzie wśród ludności bezrolnej stopa bezrobocia jest prawie dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku pozostałej ludności wiejskiej (odpowiednio 3,1% i 30,8% – por. tabl. 1.13). Praktycznie we wszystkich województwach, oprócz świętokrzyskiego, stopa bezrobocia wśród ludności miejskiej jest niższa niż w przypadku osób zamieszkałych na wsi i niezwiązanych z rolnictwem. Najwyższa stopa bezrobocia wśród ludności bezrol- nej wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim i wynosiła 41,9%, najniższa zaś w świętokrzyskim – 18,7%. Bardzo wysoka wśród tej samej grupy jest także w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Bardzo wysoki poziom stopy bezrobocia w pasie północnej Polski wynika w znacznym stopniu z likwidacji PGR-ów, a także słabo rozwiniętych, pozarolniczych rynków pracy. Te regiony charakteryzują się długotrwałym bezrobociem, co wynika z braku ofert pracy. W województwach, w których dominuje rolnictwo indywidualne, a więc w południowo-wschodniej i wschodniej Polsce, stopa bezrobocia wśród osób nawet niezwią- zanych z rolnictwem jest zdecydowanie niższa, niż na terenach zdominowanych przez dawne PGR-y.

Leave a Reply