elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE REJESTROWANEGO BEZROBOCIA

Lata 90. są okresem narastających dysproporcji w podaży i popycie na siłą roboczą. Było to wynikiem zmniejszania się zatrudnienia ludności wiejskiej w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, likwidacji licznych państwowych gospodarstw rolnych, jak również nieopłacalności produkcji rolnej w wielu indywidualnych gospodarstwach rolnych. Jednocześnie następowało powiększanie się populacji ludności w wieku produkcyjnym w wyniku wchodzenia na rynek pracy coraz liczniejszych grup młodzieży.

Pogłębiający się deficyt miejsc pracy przyniósł wyraźny wzrost rejestrowanego bezrobocia na obszarach wiejskich. Zjawisko to występuje ze szczególnym nasileniem w dwóch typach rejonów. Pierwszy z nich stanowią obszary północnej i zachodniej Polski, które przed urynkowieniem gospodarki charakteryzowały się ponadprzeciętnym udziałem gospodarki uspołecznionej w strukturze własności ziemi oraz znaczną koncentracją ziemi w indywidualnym rolnictwie. Stopa bezrobocia przekracza tam 30% ludności zawodowo czynnej.

Drugim rodzajem regionów charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia są tereny będące w przeszłości strefą dojazdów do pracy do państwowych, wielkich zakładów przemysłowych, o dość wysokiej urbanizacji zawodowej u progu lat 90. (Dolny Śląsk, b. woj. radomskie, strefa podmiejska aglomeracji bydgosko-toruri- skiej). Stopa bezrobocia jest tu jednak zwykle niższa niż na terenach postpegeerow- skich. Relatywnie niskie wskaźniki bezrobocia występują natomiast na terenach wiejskich położonych w strefie podmiejskiej dużych miast. Wśród powiatów o najniższej stopie bezrobocia pojawiają się tereny okalające aglomerację warszawską i poznańską. Niskie jest także bezrobocie w grupie powiatów Podlasia i Polesia Lubelskiego, w tym zwłaszcza Wysoczyzny Bielskiej. Można to wiązać z sukcesem rządowego „Programu restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa”.

Leave a Reply