elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce

U podstaw zainteresowania przedsiębiorczością leży pogarszająca się sytuacja dochodowa lokalnych społeczności wiejskich. W Polsce istnieje jednak dość duże zróżnicowanie pod tym względem. W jednych gminach obserwuje się znaczny wzrost podmiotów gospodarczych, w innych masowym zjawiskiem jest natomiast bezradność i oczekiwanie pomocy z zewnątrz.

Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce uniemożliwia opracowanie jednej diagnozy i jednej strategii nadającej się do zastosowania we wszystkich regionach. Na przykład w regionach o dużym zatrudnieniu w rolnictwie należy popierać ideę samozatrudniania i rozwój rodzinnych firm, a w regionach, gdzie zatrudnienie to spadło – promować średnie przedsiębiorstwa. Kluczowa kwestia sprowadza się do pytania, czy prowadzona w regionach działalność gospodarcza będzie w stanie wchłonąć nadmiar siły roboczej z rolnictwa. Wszelkie bowiem przewidywania wskazują na to, że skutki wyżu demograficznego nadal niekorzystnie będą oddziaływać na rynek pracy w Polsce, kreując ogromną armię bezrobotnych.

Tereny wiejskie w Polsce mają wiele atutów: tania siła robocza, niskie koszty budownictwa, tańsza żywność, lepsze warunki środowiska naturalnego8. Wszystko to powinno sprzyjać aktywizacji działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, a jednocześnie rozwojowi przedsiębiorczości. Wieś może bowiem stopniowo przejmować pewne funkcje tradycyjne, pełnione dotychczas przez ośrodki miejskie.

Uruchomienie mechanizmów napędzających rozwój gospodarczy terenów wiejskich

Są już gminy w Polsce, do których następuje przepływ zasobów ludzkich i finansowych z dużych miast. W badanym województwie sytuację taka można zaobserwować w szczególności wokół dużych miast, tj. Szczecina i Koszalina. Znajduje to potwierdzenie we wzmożeniu, pod koniec lat 90., migracji z miasta na wieś – jest to z pewnością nowy składnik aktywności na wsi. Jednak aby ten proces wywołać w pełni, potrzebna jest m.in. dobrze rozwinięta infrastruktura. Nie wszędzie tam, gdzie infrastrukturę stworzono, następuje rozwój i powstają nowe miejsca pracy. Wszystkich gmin i wsi w Polsce nie da się doprowadzić pod względem infrastruktury do standardów europejskich. Tam, gdzie żyje mało ludzi, jej tworzenie jest bardzo drogie i – w miarę procesów depopulacyjnych – może się okazać niepotrzebne. Dlatego należy brać pod uwagę fakt, że przy skromnych środkach budżetowych inwestycje infrastrukturalne powinny się koncentrować przede wszystkim w miejscowościach, które mają szansę stać się przyszłymi centrami rozwoju.

W celu uruchomienia mechanizmów napędzających rozwój gospodarczy terenów wiejskich należy zapewnić szereg niezbędnych warunków, aby prywatni inwestorzy widzieli korzyści z pracy na wsi. Konieczne jest dalsze zwiększanie inwestycji na terenach wiejskich, zwłaszcza infrastrukturalnych, które stanowią warunek zwiększenia zdolności przyciągania kapitału. Rynek samoistnie nie zmieni faktu przeplywu kapitału do już rozwiniętych regionów. Należy stworzyć mechanizmy przyciągania kapitału na obszary wiejskie, które pobudzą inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorczości.

Leave a Reply