elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZRÓŻNICOWANIE GMIN WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W 1996 R.

Według zaprezentowanej metody przeprowadzono typologie gmin pod względem struktury zatrudnienia ludności wiejskiej również dla roku 1996. Ze względów merytorycznych nie można w tym też czasie dokonać podziału rolnictwa na państwowe i prywatne. Podczas typizacji pamiętać należy, że w pierwszych latach transformacji we wszystkich gminach woj. zachodniopomorskiego znacznie obniżył się udział pracujących w rolnictwie.

W wyniku grupowania w okresie zaawansowanej już transformacji ustrojowej w województwie zachodniopomorskim, tylko jedną gminę zaliczono do rolniczych (typ A – gmina Lipiany). Również niewiele, bo 2% gmin odznacza się znaczną przewagą zatrudnionych w przemyśle i innych gałęziach gospodarki narodowej w stosunku do zatrudnionych w rolnictwie i te gminy określamy jako uprzemysławiane (typ C). Niewiele więcej, bo 3% określono jako gminy głównie przemysłowe (typ F), gdzie w strukturze zatrudnienia dominuje przemysł.

Następnie 10% gmin określono jako centralne uprzemysłowione (typ G), gdzie duży jest udział zatrudnionych w przemyśle, ale i znaczny w usługach. Wysoki udział urbanizacji ekonomicznej wskazuje na wysoki poziom zagospodarowania ekonomicznego, np. Dobra Szczecińska, Mielno, Kołobrzeg, Dziwnów, Stepnica. Kolejne 14% gmin wytypowano jako gminy zurbanizowane z przemysłem (typ D), w których w strukturze zatrudnienia dominuje przemysł i usługi, mały zaś udział jest rolnictwa.

Podczas typologii powstała mała grupka (typ B – 16%) gmin typu mieszanego (w 1988 r. – 63% gmin), w których nadal dominuje rolnictwo i trudno jest zdecydować, która z pozostałych gałęzi gospodarki narodowej odgrywa większą rolę. 16% stanowią gminy centralne (typ H), zatrudniające głównie w usługach i przemyśle. W tej grupie liczba jednostek w stosunku do 1988 r. wzrosła najbardziej, bo o 800%. Zaznaczyć zaś trzeba, że są to gminy, w których zatrudnienie w rolnictwie nie przekracza 15% ogółu.

Leave a Reply