elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ZMIANY PARADYGMATU ROZWOJOWEGO A SYTUACJA NA RYNKU PRACY

Gwałtowność i zawiłość przemian cywilizacyjnych determinują warunki biznesu. Każda cywilizacja ma swój model wykształcenia, zatrudnienia, rządów, rodziny, konsumpcji. Obecnie jednak dynamika przemian jest tak wielka, że tofflerow- ską trzecia fala to już prawie przeszłość, historia, a z drugiej strony, pierwsza fala, czyli cywilizacja bazująca na osiadłym rolnictwie, dopiero niedawno skończyła ogarniać glob2. Natomiast druga fala, która przed trzystu laty przyniosła rewolucją przemysłową, prowadząc do rozwoju społeczeństwa industrialnego – choć nadal obejmuje kolejne obszary i społeczeństwa – znajduje sią w fazie schyłkowej i jest skazana na wygaśniącie. Następująca po niej trzecia fala, bazująca na rozwoju mikroelektroniki, poganiana jest już przez kolejne. Fala czwarta to rewolucja w sferze informacji (Internet)-, co z kolei sprzyja ponadnarodowym przepływom kapitału, światowej fuzjomanii, co określa sią jako piątą falą (światowe fuzje i przejęcia)4. Natomiast współczesny rozwój naukowo-techniczny oraz rozstrzygająca rola informacji, wiedzy i kwalifikacji tworzą nowy paradygmat rozwojowy: gospodarką opartą na wiedzy (a raczej na potencjale intelektualnym)5. Przy czym wiedza, informacja, to specyficzne, całkiem odmienne od tradycyjnych, źródła bogactwa: nie zużywają się, kto je sprzedaje, posiada je nadal6. Tworzy to ogromy potencjał produktywności, tak duży, że najwyżej rozwinięte społeczeństwa będą w stanie przejść do swego rodzaju modelu społeczeństwa czasu wolnego i rozrywki7. Ma to charakter szóstej fali cywilizacyjnej, która obejmuje na razie tylko najbardziej uprzywilejowane społeczeństwa. Przejście na taki model jest tam wszakże rezultatem bogactwa, a nie dramatycznej konieczności, jak w przypadku bezrobocia.

Leave a Reply