elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Z czym jest powiązany czas pozostawania bez pracy?

Czas pozostawania bez pracy jest ściśle powiązany z liczbą rejestracji w powiatowych urzędach pracy. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi funkcjonowania rynku pracy, na okres pozostawania w statusie bezrobotnego składają się wszystkie cząstkowe, deklarowane przez bezrobotnych miesiące i lata poszukiwania zatrudnienia. Może to jednocześnie wpływać na ocenę aktywności ekonomicznej bezrobotnych dlatego, że większa liczba rejestracji może oznaczać międzyokresowe znalezienie miejsca zatrudnienia, a tym samym wpływać na pozytywną ocenę postaw bezrobotnych na regionalnym rynku pracy. Jednocześnie w odniesieniu do grupy osób często rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy możemy mieć do czynienia z ograniczonym znaczeniem czynników wcześniej wymienianych, jako integralnie związanych z populacją długotrwale bezrobotnych, bowiem międzyokresowe zatrudnienie wpływa prawdopodobnie na mniejsze znaczenie ich oddziaływania na kwalifikacje i osobowość poszukującego pracy.

W przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym ponad 70% wszystkich respondentów zadeklarowało jednokrotną bądź dwukrotną rejestrację w powiatowych urzędach pracy. Około 1/4 wszystkich ankietowanych rejestrowało się od 3 do 10 razy, a większą liczbę rejestracji deklarowało jedynie 0,3% bezrobotnych, przy czym największą liczbą było 20 rejestracji. Z kolei ponad 12% respondentów deklarowało jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy okres pozostawania bez pracy, a ponad 15% – ciągle nie pracowało 5 lat i dłużej. Tylko niecałe 2% ankietowanych było nieaktywnych zawodowo w okresie do 3 miesięcy.

Leave a Reply