elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Wyniki badań kwestionariuszowych

W opracowaniu zostały zawarte główne wyniki badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych wśród bezrobotnych na obszarze województwa podkarpackiego w okresie od lutego do sierpnia 2006 r. Badania te stanowią integralną część projektu „Czas na pracę – praca na czas” i powinny pozwolić na określenie zapotrzebowania bezrobotnych na kierunki kształcenia oraz zidentyfikowanie ich postaw na rynku pracy zarówno w odniesieniu do ich aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia, jak i w kontekście zapotrzebowania na pracę tymczasową. Z punktu widzenia założeń badawczych projektu oraz przyjętej metody postępowania, mającego na celu zwiększenie zatrudnialności osób poszukujących pracy i ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy, są to najważniejsze aspekty, których uwzględnienie powinno się przyczynić do wypełnienia zamierzonych efektów działań w projekcie. Dlatego też szczególnie ważne jest doprecyzowanie oczekiwań respondentów co do przyszłych kierunków kształcenia, które są przedmiotem dalszych działań projektu oraz określenie ich dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności, które mogłyby stanowić przesłankę do ukierunkowania ich dalszej kariery zawodowej, odzwierciedlającej się w proponowanych przez projekt kierunkach szkoleń. Powinno to pozwolić na dokonanie najbardziej efektywnego wyboru zestawu szkoleń dla realizowanego projektu, które posłużyć mają wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku pracy osób poszukujących pracy z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Leave a Reply