elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Wyniki badań kwestionariuszowych cz. III

Całość opracowania została podzielona na części, które pozwalają na wskazanie głównych sposobów postępowania w dalszych działaniach realizowanego projektu. Podstawą prezentacji jest ogólna charakterystyka badanej populacji, zawierająca podstawowe informacje, dotyczące jej struktury wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia i stanu cywilnego. Dane zawarte w metryczce w następnej kolejności posłużyły do:

– przedstawienia głównych kierunków, oceniających aktywność zawodową i edukacyjną osób poszukujących pracy, biorących udział w badaniu. Podstawą tej oceny stały się zagadnienia związane z zawodem wyuczonym, wykonywanym w ostatnim miejscu pracy oraz umiejętnościami, które ankietowani nabyli wcześniej, podejmując kształcenie w różnych formach, uważając, że w ten sposób podwyższą swoje kwalifikacje i poprawią pozycję konkurencyjną na rynku pracy. Informacje tego rodzaju mogą stanowić przesłankę do oceny ich postaw wobec sytuacji na rynku pracy oraz mogą wskazać najbardziej pożądane kierunki kształcenia. Ponadto w tej części opracowania zidentyfikowany został status bezrobotnych, biorących udział w wywiadach kwestionariuszowych, który może pomóc w późniejszym zweryfikowaniu ich odnoszenia się do zatrudnienia w formie pracy tymczasowej,

– analizy deklaracji respondentów, dotyczących czasu pozostawania bez pracy oraz liczby rejestracji w powiatowych urzędach pracy. Fragment ten powinien posłużyć dokonaniu oceny postaw bezrobotnych wobec sytuacji na rynku pracy oraz umożliwić weryfikację ich skuteczności w poszukiwaniu pracy, a także chęci do jej podejmowania. Potencjalnie bowiem wielokrotna rejestracja w urzędzie pracy wskazuje na częstsze uzyskiwanie skierowania do pracy oraz jej podjęcie. Ponadto przeanalizowane przyczyny zwolnień mogą stanowić przesłankę dla pracodawców do zatrudnienia osób poszukujących pracy, co w kontekście badań przeprowadzonych wśród tej grupy może wpłynąć na ograniczenie niepewności wśród osób kierowanych do pracy w ramach projektu,

– ukazania głównych kierunków poszukiwania pracy zawodowej przez bezrobotnych, co może wskazywać na ich zainteresowanie wykonywaniem określonego zawodu lub posiadaniem określonych umiejętności determinujących ich pozycję na rynku pracy. Fragment ten może stanowić główną przesłankę do dokonania weryfikacji przydatności beneficjentów do uczestnictwa w szkoleniach, przewidzianych w projekcie,

– dokonania syntetycznej oceny oczekiwań bezrobotnych wobec publicznych instytucji rynku pracy, a przede wszystkim powiatowych urzędów pracy, które są głównym, instytucjonalnym przedstawicielem państwa w kontaktach z bezrobotnymi. Ocena ta może wpłynąć na uniknięcie błędów w projekcie, które często są popełniane przez instytucje rynku pracy. Może to wpłynąć na zwiększenie adekwatności realizowanych w projekcie szkoleń do oczekiwań respondentów, a także – na etapie upowszechnienia efektów jego realizacji – na podwyższenie efektywności programów rynku pracy,

– oceny respondentów, wskazującej na zainteresowanie bądź brak akceptacji jednej z elastycznych form zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa. Rozpoznanie stanowiska respondentów może bowiem wpłynąć na możliwość ich aktywizacji zawodowej przez działania projektu,

– weryfikacji krótkookresowej aktywności edukacyjnej bezrobotnych. Zaprezentowane w tym fragmencie kierunki szkoleń, preferowane przez respondentów w okresie roku poprzedzającego badanie oraz w czasie najbliższych trzech miesięcy, powinny przyczynić się określenia zestawu kursów przewidywanych w projekcie, a także pozwolić na jak największe dopasowanie stanowisk pracy i dotyczących ich umiejętności do oczekiwań ankietowanych. Ponadto przeprowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych umożliwiłaby doprecyzowanie warunków, które skłoniłyby badanych do podjęcia aktywności edukacyjnej. Może to bowiem w znacznym stopniu przyczynić się do urealnienia działań projektu,

– przedstawienia podstawowych informacji o możliwościach podjęcia przez osoby poszukujące pracy na własny rachunek. Ten sposób aktywizacji zawodowej powinien bowiem cieszyć się coraz większym zainteresowaniem osób poszukujących pracy, ze względu na konieczność uwzględnienia w krajowej polityce rynku pracy podstawowych wytycznych, wynikających z Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a przede wszystkim założeń poprawionej Strategii Lizbońskiej.

Prezentacja zakończona jest podsumowaniem, w którym – ze względu na zawarcie wniosków cząstkowych w treści opracowania – znalazły się przede wszystkim szczegółowe wskazówki dla realizatorów dalszych działań projektu.

Leave a Reply