elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Wyniki badań kwestionariuszowych cz. II

Kwestionariusz wywiadu, który stał się podstawą analiz przeprowadzonych w niniejszej ekspertyzie, skierowany był do osób bezrobotnych i zawierał 48 pytań. Znajdowały się w nim następujące rodzaje pytań:

– otwarte, w których prosiliśmy respondentów o podanie pewnych informacji, np. zawodu wyuczonego, zawodu wykonywanego w ostatnim miejscu pracy itp. lub uzasadnienie dokonanego wyboru, co pozwoliło na leprze rozpoznanie rzeczywistego stanu podjętej w badaniach problematyki,

– wieloalternatywne, w których respondenci mogli wybrać kilka z podanych odpowiedzi,

– skale, gdzie respondenci proszeni byli o wskazanie rodzajów pomocy, jaką chcieliby otrzymać ze strony powiatowego urzędu pracy oraz oczekiwań wobec poszukiwanej pracy i uszeregowanie ich w kolejności rozpoczynając od tych, które są dla nich najważniejsze, kończąc na takich, które mają najmniejsze znaczenie,

– zamknięte skategoryzowane, w których proszono respondentów o wybranie jednej spośród podanych możliwości odpowiedzi,

– półotwarte, gdzie ankieterzy mieli możliwość wpisania własnej odpowiedzi respondenta, wówczas gdy w znajdującej się w związanej z zadanym pytaniem kafeterii nie znaleźli odpowiedniej kategorii dla udzielonej na nie odpowiedzi.

Konstrukcja wywiadu kwestionariuszowego skierowanego do bezrobotnych odpowiada zatem podstawowym założeniom badawczym projektu oraz powinna przyczynić się do osiągnięcia jego celów głównych, pośrednich i dodatkowych.

Podstawowym celem opracowania prezentowanego fragmentu jest przedstawienie w sposób jak najbardziej obszerny wyników badań ankietowych. W związku z tym w analizie wykorzystane zostały nie tylko rozkłady brzegowe, dotyczące badanych zmiennych, ale również krosstabulacje i wywiady swobodne.

Leave a Reply