elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURAZYCYJNEGO

Jeżeli z analizy złożonych dokumentów będzie wynikało, że zamierzone działania przedsiębiorcy rokują powodzenie w przeciwdziałaniu wskazanym w ustawie zjawiskom, wydana zostanie decyzja o warunkach restrukturyzacji. Zjawiska te zostały opisane w art. I ust. 2 ustawy, a dotyczą utraty zdolności do konkurowania na rynku, wyrażającej się zwłaszcza w znacznym stopniu: zmniejszeniem obrotów, nadmierną zdolnością produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowności lub ponoszeniem strat, jak również wzrostem zadłużenia i brakiem możliwości uzyskania bankowych kredytów, poręczeń lub gwarancji. Jeśli organ decydujący o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego dojdzie do przekonania, iż w sytuacji przedsiębiorcy zaszły takie zjawiska, wówczas powinien wydać decyzję o warunkach restrukturyzacji.

Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego następuje wstrzymanie z mocy prawa wykonania należności objętych wnioskiem przedsiębiorcy. Tak więc do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego nie zostanie wszczęta egzekucja w tym zakresie przez odpowiednie organy. Kosztem umorzenia należności wobec budżetu jest opłata restrukturyzacyjna, która co do zasady wynosi 15% ogólnej wysokości należności objętych programem (w przypadku niektórych enumeratywnie wskazanych w ustawie sektorów i ich znaczących wierzycieli opłata wynosi 1,5%).

Całe postępowanie restrukturyzacyjne prowadzą organy podatkowe, celne lub inne organy właściwe do poboru należności. Tak więc co do zasady są to urzędy skarbowe i urzędy celne.

Leave a Reply