elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURAZYCYJNEGO CZ. II

Kolejnym projektem ustawy pakietu restrukturyzacyjnego jest projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Ma ona umożliwić realizację procesu restrukturyzacji przedsiębiorców, którzy obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ustawa ta jednak nie jest skierowana do małych lub średnich przedsiębiorców, gdyż odnosi się wyłącznie do dużych przedsiębiorców, tj. zatrudniających powyżej 1000 pracowni- ków, którzy prowadzą działalność dłużej niż dwa lata. Nie będzie miała zatem zastosowania w stosunku do małych, jak i średnich przedsiębiorców, gdzie wielkości te wynoszą odpowiednio 50 i 250 pracowników.

Bezpośrednio skierowany do MSP jest rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. Celem programu jest budowa zintegrowanego, efektywnego systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych, służących wzmocnieniu dostępu do finansowania zewnętrznego małym i średnim przedsiębiorcom. Docelowo w systemie mają funkcjonować silne instytucje regionalne w każdym województwie oraz łącznie około 100 instytucji lokalnych. Instytucje te oferować mają następujące instrumenty finansowe:

– poręczenia kredytów i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą, w tym dla absolwentów,

– pożyczki dla małych przedsiębiorstw, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy oraz pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą, w tym dla absolwentów.

Leave a Reply