elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Wpływ wykorzystywania środków pomocowych

Obecnie można jedynie mówić o pośrednim wpływie programów pomocowych na obniżanie tempa wzrostu bezrobocia na obszarach wiejskich. Ponieważ większość realizowanych programów nic zakładała, jako bezpośredniego ełektu, tworzenia nowych miejsc pracy, tylko wspieranie inicjatyw rozwoju przedsiębiorczości i stymulowanie czynników wzrostu tego zjawiska, to fundusze te wygenerowały pewien efekt mnożnikowy związany z poprawą sytuacji społecznej i gospodarczej tych terenów. Niemniej jednak brak jest w chwili obecnej narzędzi i systemu monitoringu, co utrudnia kwantyfikację tych zmian.

Wpływ wykorzystywania środków pomocowych nie osiągnął jeszcze zamierzonej skali oddziaływania na poziom bezrobocia w regionach. Na dzień dzisiejszy wykorzystywanie środków pomocowych nie oddziałuje w sposób bezpośredni na stopę bezrobocia, ale można mówić o wpływie pośrednim. Wśród 60% powiatów wiejskich, które skorzystały ze środków pomocowych, można odnotować niższą stopę bezrobocia rejestrowanego (dla pozostałych powiatów ziemskich jest to tylko 20%) – por. tab. 14.3.

Leave a Reply