elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE

Zbadanie wpływu struktury zatrudnienia przed transformacją społeczno – gospodarczą na poziom bezrobocia i strukturę bezrobotnych poprzedzone jest typologią funkcjonalną gmin na podstawie danych o zatrudnieniu ogółu ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Wykorzystano w tym celu dane pochodzące ze spisu powszechnego 1988 roku.

O poziomie rozwoju gmin ocenianym przez pryzmat struktury zatrudnienia decydują proporcje między zatrudnionymi w rolnictwie, przemyśle i pozostałych gałęziach gospodarki narodowej. Z tego punktu widzenia za K. Duczkowską-Małysz2 wyróżniono 8 typów gmin: gminy rolnicze, gminy mieszane, gminy uprzemysławiane, gminy zurbanizowane z przemysłem, gminy zurbanizowane ubogie w przemysł, gminy przemysłowe, gminy centralnie uprzemysłowione, gminy centralne. Ten podział gmin zastosowany będzie w opracowaniu w celu zbadania wpływu charakteru struktury zatrudnienia w gminie tpo/.iomu ro/wojul na natężenie bezrobocia i strukturę bezrobotnych. Graficznie przedstawiono strukturę zatrudnienia z.a pomocą wykresu trójkątnego Ossana (patrz rys. 4,3)’.

Typy gmin: A – rtHrro R – m.p-szane C – uprzemysławiane. D – zurbanizowane z przemysłem. E – zurbanizowane ubogie w przemysł, F – przemysłowe. G – centralnie uprzemysłowione, H – ceniraine

Wykres trójkątny Ossana służy do przedstawiania zjawiska, które można scharakteryzować za pomocą trzech elementów w tym przypadku trzech sektorów gospodarki narodowej: przemysłu i rzemiosła, włącznie z budownictwem, rolnictwie i leśnictwie oraz usług zarówno produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych. Wykres stanowi trójkąt równoboczny, którego każdy z boków stuży za oś układu. Każda z osi charakteryzuje jeden z elementów struktury, zaś charakterystyki tych elementów wyraża się w procentach. Wyrazem graficznym wykresu jest punkt, którego położenie wewnątrz trójkąta jest określone przez wartości procentowe badanych elementów, a odczytywane na odpowiednich osiach.

Leave a Reply