elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE CZ. III

W celu zbadania, czy istnieje związek między typem gminy ze względu na strukturę zatrudnienia w 1988 r. a bezrobociem rejestrowanym wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. zastosowano test niezależności4 X2. Empiryczna wartość tego test dla klasyfikacji gmin pod względem ich typów i poziomu bezrobocia wyniosła 51,08. Pozwoliło to odrzucić hipotezę o niezależności już na poziomie istotności 0,0001, co świadczy o istotnej statystycznie zależności zmiennych, według których dokonano podziału gmin. Wnioskujemy więc, że istnieje dowód zależności natężenia bezrobocia w gminie wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. od struktury zatrudnienia w gminie przed transformacją społeczno-gospodarczą. Siła tego związku jest dość duża, o czym świadczy wartość skorygowanego współczynnika kontyngencji: 0,64 (skorygowany współczynnik kontyngencji przyjmuje wartości z przedziału (0,1) i informuje o sile zależności. Charakter gospodarki w gminach w 1988 r., przejawiający się w struktu-

Test x2 służy do sprawdzenia, czy zmienne, według których dokonano podziału zbiorowości statystycznej, są niezależne. Hipoteza zerowa, którą w tym przypadku weryfikujemy, brzmi: N – elementowa próba losowa pochodzi z takiej zbiorowości generalnej, w których występuje stochastyczna niezależność zmiennych losowych. Hipotezę zerową odrzucamy, gdy tzw. teoretyczna wartość statystyki %2 jest mniejsza od empirycznej wartości statystyki x2> wyznaczanej według odpowiedniego wzoru. Teoretyczną wartość statystyki odczytujemy z tablic rozkładu wartości krytycznych tego testu. rze zatrudnienia, w dużym stopniu wpłynął na zróżnicowanie gmin pod względem natężenia bezrobocia wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r.

Bardzo często w analizie rynków pracy stosuje się grupowanie oparte na strukturze zatrudnienia ze względu na działy gospodarki: usługi, przemysł i rolnictwo. Warto jednak – w celu uwzględnienia specyfiki obszaru obecnego woj. zachodniopomorskiego – wyodrębnić gminy o dużej roli rolnictwa uspołecznionego.

Leave a Reply