elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Wpływ korzystania ze środków pomocowych na tempo wzrostu bezrobocia

Badane powiaty, które skorzystały ze środków pomocowych, w tym: Stopa bezrobocia (lipiec 2002 r.) poniżej średniej krajowej powyżej średniej krajowej powiaty wiejskie 60 40 pozostałe powiaty 20 80

Również tempo wzrostu bezrobocia w latach 2000-2002 wśród powiatów wykorzystujących pomoc bezzwrotną jest niższe dla powiatów wiejskich niż pozostałych. Ponad dwie trzecie powiatów wiejskich ma niższe od przeciętnej krajowej tempo wzrostu bezrobocia (pozostałe powiaty 30%) – por. tabl. 14.4.

Badane powiaty, które skorzystały ze środków pomocowych, w tym: Tempo wzrostu bezrobocia (2000-2002) 2000 = 100 poniżej średniej krajowej powyżej średniej krajowej powiaty wiejskie 70 30 pozostałe powiaty 30 70

Zauważyć można, że w powiatach wiejskich istnieje silniejsza zależność pomiędzy korzystaniem ze środków pomocowych a tempem wzrostu bezrobocia. Nasuwa się więc wniosek, że efektywność wydatkowania funduszy pomocowych jest zdecydowanie wyższa w powiatach wiejskich. Powiaty wiejskie potrafią lepiej wykorzystać fundusze bezzwrotne w celu tworzenia nowych miejsc pracy na swoim terenie i (lub) ochronę już istniejących, niż pozostałe powiaty ziemskie. Wynikać to może także z mniejszego obciążenia terenów wiejskich zaburzeniami typu strukturalnego, które występują na terenach silniej zurbanizowanych (związane na przykład z lokalizacją schyłkowych gałęzi przemysłu) oraz z dużego bezrobocia, nierejestrowanego na obszarach wiejskich.

Przestrzenne rozmieszczenie powiatów, które skorzystały z funduszy pomocowych, ze względu na stopę bezrobocia rejestrowanego (stan na lipiec 2002 r.) przedstawia rys. 14.3. środków pomocowych na stopę bezrobocia

Najwięcej powiatów, które wykorzystały s’rodki bezzwrotne i mają równocześnie niższą od przeciętnej krajowej stopę bezrobocia znajduje się w południowej Polsce (województwo podkarpackie i małopolskie). W regionach północnych jest natomiast więcej powiatów, którym mimo absorpcji środków pomocowych nie udało się zmniejszyć stopy bezrobocia na swoim terenie. Wydaje się to potwierdzać wcześniejszą tezę o większej skuteczności pomocy w regionach, które nie są dotknięte problemami strukturalnymi oraz z dużym bezrobociem utajonym na obszarach wiejskich.

Bezpośrednie sąsiadowanie ze sobą powiatów, które spożytkowały fundusze bezzwrotne na tworzenie nowych miejsc pracy i tych, którym się to nie udało, świadczy o dominującej roli czynnika ludzkiego w efektywnej absorpcji środków pomocowych. Jeszcze raz potwierdza się konieczność edukacji i podnoszenia kwalifikacji ludności.

Leave a Reply