elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WOLNA KONKURENCJA NA RYNKU KRAJOWYM

Zdaniem Komisji Europejskiej system pomocy publicznej udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych wykazywał rozbieżności w stosunku do reguł przyjętych w krajach UE i był sprzeczny ze wspomnianym Układem Europejskim. Najważniejsze problemy z jakimi mamy do czynienia w tym kontekście w strefach to:

– udzielanie niedozwolonych form pomocy (np. pomoc dla eksporterów w postaci subsydiów, a także tzw. pomoc operacyjna),

– kumulowanie różnych typów pomocy i przekraczanie jej dozwolonych limitów (np. w państwach członkowskich dofinansowanie inwestycji w obszarach spełniających kryteria pomocy regionalnej nie może przekroczyć 50% jej kosztów – w polskich strefach brak było takiego ograniczenia),

– brak ograniczenia udzielania pomocy dla sektorów wrażliwych (motoryzacja, produkcja włókien syntetycznych, przemysł stalowy, przemysł stoczniowy itd.),

– brak dostatecznej przejrzystości i możliwości monitorowania, także ex antę, udzielanej pomocy w postaci ulg podatkowych (w szczególności w odniesieniu do dużych inwestorów), zwolnienia podatkowe udzielane przez gminy nie były w ogóle rejestrowane15.

W świetle standardów wspólnotowych ustawa o SSE stanowi podstawę udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców i z tego względu musi respektować także postanowienia ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (dalej również: ustawa o pomocy publicznej), która miała na celu dostosować nasze prawo w tej dziedzinie do uregulowań wspólnotowych. Dlatego też 9 września 2000 r. znowelizowano ustawę o SSE. Nowela ta ogranicza pomoc dla przedsiębiorców w strefach do zwolnień w podatku dochodowym, ale przede wszystkim ogranicza wysokość pomocy publicznej udzielanej w strefach zgodnie z limitami wynikającymi z ustawy o pomocy publicznej. Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją ze zwolnień podatkowych na dotychczasowych zasadach od 1 stycznia 2001 będą mogli korzystać tylko ci inwestorzy, którzy zainwestowali w strefach do końca 2000 r. Tu łatwo się domyślić, że w okresie od nowelizacji (9.09.2000 r.) do jej wejścia w życie (1.01.2001) zdecydowanie wzrosło zainteresowanie inwestowaniem w strefach i wydano rekordową liczbę zezwoleń16.

Leave a Reply