elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WŁADZE LOKALNE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Niekwestionowany wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie mają władze lokalne. Od ich życzliwości i pomocy świadczonej firmom (zwolnienia podatkowe, tworzenie niezbędnej infrastruktury, organizacja instytucji wspomagających przedsiębiorczość lokalną itp.) zależy stopień zaawansowania działalności pozarolniczej w gminie.

Z badań wynika9, że chociaż radni stawiają na pierwszym miejscu rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wzrost liczby podmiotów gospodarczych, to jednak jest to tylko deklaracją werbalną, niepokrywającą się z rzeczywistymi działaniami (np. mimo dużego bezrobocia na wsi, są przeciwnikami obcego kapitału na terenie gminy). Władze lokalne nie mają także orientacji w sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, co utrudnia reakcję na zagrożenia likwidacją miejsc pracy w firmach.

W sytuacji, gdy na obszarach wiejskich występuje duże bezrobocie, zarówno jawne, jak i ukryte, zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie oraz rozmiarów bezrobocia na wsi będzie procesem długotrwałym. Nieporozumieniem jest oczekiwanie, że można to zrobić w stosunkowo krótkim czasie. Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem ludności wiejskiej są zależne od bieżącej sytuacji na wiejskich (lokalnych) rynkach pracy i od procesów demograficznych.

Ogromne wyzwania stoją przed samorządem terytorialnym i innymi podmiotami. Ożywieniem procesów rozwojowych na wsi powinni być zainteresowani wszyscy: władze państwowe, samorząd terytorialny i lokalny, istniejące przedsiębiorstwa i sami bezrobotni. Tym ostatnim potrzeba jednak – oprócz środków finansowych – innowacyjnego myślenia i więcej przedsiębiorczości.

Niezbędne są wszechstronne badania wszystkich aspektów bezrobocia wiejskiego, jego uwarunkowań, zróżnicowania przestrzennego, konsekwencji oraz rzeczywistych możliwości zahamowania dalszego przyrostu, a następnie niezbędnego ograniczenia rozmiarów tego zjawiska. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niski poziom zamożności i wykształcenia społeczeństwa wiejskiego, nie uda się osiągnąć tych celów bez zwiększonych nakładów finansowych na szkolenia, nisko oprocentowane kredyty inwestycyjne i inne formy zwalczania bezrobocia. Konieczne są również odpowiednie zmiany kodeksu pracy, systemu opodatkowania różnych podmiotów, które będą sprzyjały tworzeniu nowych stanowisk pracy.

Leave a Reply