elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WIEJSKA INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA – BADANIA ANKIETOWE

Infrastruktura informacyjna to urządzenia do przesyłania informacji oraz instytucje zajmujące się tego typu działalnością. Jednym z jej podstawowych ogniw jest telekomunikacja. W całym powojennym okresie tereny wiejskie charakteryzowały się małą liczbą linii telefonicznych. Również obecnie występują znaczne przestrzenne dysproporcje, zarówno jeśli chodzi o liczbę abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców, jak i okres oczekiwania na telefon. W powiatach wiejskich czas oczekiwania na telefon waha się średnio od 10 miesięcy do ponad roku. Jest on jednak bardzo zróżnicowany przestrzennie. Niestety, można wskazać takie rejony Polski, gdzie okres oczekiwania na telefon stacjonarny jest znacznie dłuższy i może wynosić nawet kilka lat. Należy jednak podkreślić, że wyniki ankiety potwierdzają znaczną poprawę telefonizacji terenów wiejskich, czego wyrazem jest wysoka ocena dostępności i coraz krótszy czas oczekiwania na telefon.

Uzupełnieniem tego systemu jest telefonia komórkowa, bardzo dobrze rozwijająca się w ostatnich latach w Polsce. Zasięg telefonii komórkowej prawie przez wszystkich respondentów oceniony został jako bardzo dobry i dobry. Jednakże koszty usług w tym systemie są dużo wyższe niż w telefonii stacjonarnej. Fakt ten rzutuje na relatywnie słabe wykorzystanie tego typu telefonii na „biednych” terenach wiejskich.

Leave a Reply