elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WIEJSKA INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA – BADANIA ANKIETOWE CZ. II

Kolejnymi elementami infrastruktury informacyjnej jest liczba komputerów osobistych oraz liczba komputerów na stałe podłączonych do sieci. Zdecydowana większość szkół wiejskich posiada pracownie komputerowe. Najrzadziej z taką sytuacją mamy do czynienia na terenach wiejskich powiatów: mazowieckiego (tylko tam, gdzie stopień urbanizacji wynosi poniżej 50%), opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Odsetek szkół wyposażonych w pracownie komputerowe jest powiązany ze stopniem zurbanizowania ankietowanych powiatów. Powiaty, w których stopień wyposażenia szkół w pracownie komputerowe był niższy niż 50%, w zdecydowanej większości (z wyjątkiem powiatu wołomińskiego) odznaczały się wśród respondentów najniższym odsetkiem osób za- s W tekście zaprezentowano fragment wyników badań przeprowadzonych w lipcu 2002 r. przez Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH nt. „Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich”. mieszkałych w miastach. Warto w tym miejscu podkreślić, że podnoszeniu poziomu edukacji komputerowej służą także prowadzone na terenach wielu powiatów wiejskich kursy komputerowe. Na terenie I31 ankietowanych powiatów przeprowadzono w ostatnim roku 53 kursy z obsługi komputera i 14 kursów szkolących w zakresie prowadzenia księgowości z wykorzystaniem komputera. Na terenie trzech powiatów: przemyskiego (podkarpackie), świdnickiego (lubelskie) i wyszowskiego (mazowieckiego) odbyły się szkolenia z zakresu wykorzystania komputera do prowadzenia magazynu, a w powiecie przemyskim odbył się kurs grafiki komputerowej.

Leave a Reply