elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ MSP

Pomoc publiczna dla MSP jest udzielana przez różne instytucje. Podmioty te przede wszystkim winny stosować się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców9 (dalej zwana ustawą). Ustawa jest najważniejszym aktem prawnym regulującym dopuszczalność udzielania pomocy publicznej. Wprowadzono w niej generalny zakaz przyznawania wsparcia przedsiębiorcom oraz określono wiele przypadków, w których pomoc jest po spełnieniu wielu warunków dopuszczalna. Generalnie ustawa jest skonstruowana w sposób niezwykle chaotyczny, co utrudnia jej stosowanie.

Organem nadzorującym udzielanie pomocy publicznej jest centralny organ administracji państwowej, którym stosownie do treści art. 23 ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes UOKiK). Ustawodawca wyszedł z założenia, iż właściwym rozwiązaniem będzie przyznanie takich kompetencji organowi, który stoi na straży ochrony konkurencji i konsumentów. Ochrona tych wartości jest tym elementem porządku prawnego, który może ulegać największemu zagrożeniu w ramach udzielania pomocy publicznej. Przyjęte rozwiązanie umożliwia więc dokonywanie oceny zasadności podjętych działań właśnie z punktu widzenia ochrony podstawowych wartości gospodarki rynkowej, umożliwiając sprawne i efektywne działania administracji właściwej w odniesieniu do tych dwóch zakresów regulacyjnych.

Ustawa przewiduje, że przyznawanie pomocy winno być poprzedzone wymogiem wydania opinii przez Prezesa UOKiK na temat pomocy (art. 24 i 25 ustawy). Treść opinii stanowiącej dodatkowy element kontroli prawnej dokonywanej przez urząd centralny ex antę, dotyczy jej zgodności z ustawą. Stosownie do treści art. 7 pkt 8 ustawy opinia dotyczy stwierdzenia zgodności lub niezgodności z ustawą lub umowami międzynarodowymi projektu programu pomocowego, decyzji albo umowy.

Leave a Reply