elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ MSP CZ. II

Opinia jest elementem procesu przyznawania pomocy publicznej i pozwala na ocenę jej zgodności z przepisami ex antę, a więc jeszcze przed jej przyznaniem. Prezes powinien wydać opinię w ciągu 60 dni, a w przypadku pomocy w formie poręczeń lub gwarancji oraz programów pomocowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni (art. 24 ust. 2 oraz 25 ust. 3 i 4 ustawy). Pomoc nie może być przyznana do czasu wydania opinii o zgodności lub upływu terminu do jej wydania, z wyjątkiem przypadku, gdy projekt decyzji lub umowy będącej podstawą udzielenia pomocy, nie podlegał obowiązkowi opiniowania (art. 30 ustawy).

Tylko zdefiniowane w ustawie przysporzenie jest nadzorowane i reglamentowane. Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na pojęcie pomocy publicznej, która jest zdefiniowana w art. 2 ustawy. Omówienie definicji ustawowej pomocy nie jest możliwe w niniejszym opracowaniu i dlatego ograniczę się do wskazania najważniejszych jej elementów10.

Generalnie rzecz biorąc, pomocą publiczną jest przysporzenie korzyści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Takie przysporzenie musi pomniejszać krajowe środki publiczne,

Szerzej na temat pojęcia pomocy publicznej: A. Werner, Pomoc publiczna jako narządzie polityki gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 3, s. 2-5 T.R. Ottervanger, J. Steenbergen, SJ. van der Voorde, Competition Law of the European Community. the Netherlands and Belgium, Kluwer Law International, Hague 1998. ponadto naruszać lub grozić naruszeniem konkurencji poprzez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów. Zachowanie niezachwianej konkurencji jest najważniejszym celem, dla którego realizowania ustawa została uchwalona. Nie jest zatem celem ustawy przeciwdziałanie wydawaniu pieniędzy ze s’rodków publicznych, walka z dziurą budżetową, lecz właśnie ochrona konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami. Państwo może zatem ingerować w gospodarkę poprzez udzielanie pomocy tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i tylko po uprzedniej kontroli projektu aktu stanowiącego jej przyznanie przez Prezesa UOKiK.

Leave a Reply