elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

W ramach wymienionych prac inwestuje się w infrastrukturę, np.5:

– w budowę nowych dróg lub modernizację istniejących rzadziej jest to budowa chodników,

– w budowę bądź remont sieci wodociągowej,

– w budowę sieci kanalizacyjnej,

– w budowę oczyszczalni ścieków (lokalnych lub większych).

Rzadziej spotyka się inwestycje polegające na budowie (rozbudowie) sieci gazowej, rozbudowie sieci telefonicznej. Nielicze gminy informowały również o budowie sal gimnastycznych przy istniejących szkołach. Sporadycznie wskazywano na budowę szkół (gimnazjum) oraz budowę ośrodka zdrowia a także składów odpadów komunalnych.

Fundusz Pracy wydatkowano również na poradnictwo zawodowe i szkolenia bezrobotnych (średnio przeznaczono na to od 5 do 15% środków Funduszu Pracy). Natomiast na Kluby Pracy przeznaczono średnio od 0,1 do 1,0% tych środków. Na pożyczki dla bezrobotnych, którzy chcą uruchomić własną działalność gospodarczą, powiaty przeznaczyły przeciętnie ok. 10% środków Funduszu Pracy, a na inne programy specjalne przeznaczono od 1,0 do 8% Funduszu Pracy. s Potwierdzają to wcześniejsze ogólnopolskie badania, przeprowadzone w połowie 2001 r. na poziomie gmin wiejskich, kierowane przez Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH w Warszawie, których wyniki przedstawiono na konferencji „Obszary wiejskie a wejście Polski do UE”, SGH, Warszawa grudzień 2001 r.

PRAKTYCZNE KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Jedno z pytań ogólnopolskiej ankiety na temat przeciwdziałaniu bezrobociu na terenach wiejskich przynosiło odpowiedź dotyczącą średniorocznej liczby osób korzystających z poszczególnych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2001 r.

Analiza tych danych jednoznacznie wskazuje na poszczególne formy, które cieszyły się największą frekwencją. Na pierwszym miejscu – we wszystkich badanych powiatach ziemskich – znajduje się pośrednictwo pracy. Drugie miejsce zajmuje poradnictwo zawodowe, trzecie i czwarte miejsca to prace interwencyjne i roboty publiczne. Na piątym miejscu plasuje się dopiero zainteresowanie Klubami Pracy. Szóste miejsce pod względem liczby osób korzystających średniorocznie z różnych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zajmują szkolenia. Na siódmym miejscu znajduje się aktywizacja zawodowa absolwentów6, zaś na ósmym – pożyczki na otwarcie własnego przedsięwzięcia gospodarczego. I ostatnie, dziewiąte miejsce dotyczy programów specjalnych, które zwykle obejmują w roku około kilkadziesiąt osób.

W zależności od skuteczności sterowania środkami finansowymi przez instytucje administracji publicznej i środowiska lokalne, zmianie w poszczególnych okresach czasu ulegają priorytety i praktyczne wykorzystanie poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu.

PRAKTYCZNE KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU CZ. II

Jednym z ważnych ogólnopolskich badań ankietowych, przeprowadzonych w 131 powiatach ziemskich, było określenie (na 4-stopniowej skali) profilu działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które korzystają z działań redukujących bezrobocie. We wszystkich badanych powiatach zdecydowanie na pierwszym miejscu uplasowała się gastronomia, dalej transport oraz rzemiosło. Pozostałe dziedziny gospodarki uznano za najmniej ważne. Pojawiają się jeszcze odpowiedzi – nie dotyczą one wszystkich powiatów – które wskazują na usługi dla ludności (np. odnowa biologiczna, fryzjerstwo, rozrywka), jako dziedzinę gospodarki, w której na wsi można znaleźć pracę.

Z tak sformułowanym zagadnieniem koreluje jedno z kolejnych pytań ogólnopolskiej ankiety, czy na terenie powiatu dostrzega się specyficzne formy aktywności, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy. Aż w 22 powiatach zauważono, że zaangażowanie się w agroturystykę może sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, następnie w siedmiu powiatach dostrzeżono szansę w rozwoju rękodzieła. Dalsze dziedziny działalności to: wikliniarstwo (5 powiatów), hodowla strusi na mięso i jaja (4 powiaty), produkcja oleju rzepakowego na biopaliwo (3 powiaty).

W tym miejscu trzeba zauważyć, że priorytetem w 2002 r. – i w latach następnych – będzie program „Pierwsza Praca”. Z odpowiedzi na postawione w badaniach pytania wynika, że przedstawione przedsięwzięcia podejmowane są na zbyt małą skalę, aby można było sugerować ich wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy w większej skali. Te przedsięwzięcia powielają dotychczasową strukturę zatrudnienia na wsi, nie tworząc nowej struktury – modelu przedsiębiorczości na wsi.

Leave a Reply