elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

W POLSCE FUNKCJONUJE OBECNIE WIELE PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Obecnie funkcjonuje w Polsce wiele programów pomocowych, z których mogą skorzystać samorządy lokalne. Dzięki wykorzystaniu środków pomocy bezzwrotnej możliwa będzie realizacja wielu przedsięwzięć rozwojowych mających na celu dynamizację przemian obszarów wiejskich. Efektywna absorpcja tych funduszy utrudniona jest poprzez istnienie istotnych ograniczeń, z których najważniejsze to możliwości współfinansowania projektów ze strony beneficjentów oraz zbyt wysokie wymogi formalne. Niedocenianym ograniczeniem absorpcji jest z pewnością bariera edukacyjna związana z niskim poziomem wykształcenia ludności. Powiaty aktywne i nieaktywne sąsiadują ze sobą, co świadczy z pewnością o potrzebie aktywizowania ludności oraz szeroko pojętej edukacji. Od przezwyciężenia tych barier i aktywności samorządów lokalnych zależeć będzie m.in. poziom bezrobocia w regionach. Obecnie brak jest jednak zintegrowanych działań dotyczących wiejskiego rynku pracy. Nie ruszyły jeszcze programy pomocowe, które mają na celu tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich (chodzi tu głównie o część programu SAPARD, kierowaną do przedsiębiorców i rolników). Dlatego też fakt wykorzystywania środków pomocowych nie ma bezpośredniego przełożenia na poziom bezrobocia w regionach. Można natomiast zauważyć pośredni wpływ funduszy przedakcesyjnych na ograniczanie tempa wzrostu stopy bezrobocia, poprzez realizację celu związanego ze stymulowaniem przedsiębiorczości. Wpływ ten jest silniejszy w przypadku powiatów wiejskich, niż pozostałych powiatów ziemskich. Większa skuteczność środków pomocowych na obszarach wiejskich wynika z kierowania właśnie na te tereny środków pomocowych, jak również z mniejszych – w przypadku powiatów miejskich – obciążeń barierami strukturalnymi.

Leave a Reply