elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

UWARUNKOWANIA SUKCESU EKONOMICZNEGO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH CZ. II

W niniejszym tomie przedstawiamy wybrane fragmenty opracowań, które powstały w ramach badań nad bezrobociem w Polsce, traktowanym jako istotne uwarunkowanie funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym kraju i rozwoju przedsiębiorczości. Są to analizy dotyczące właśnie bezrobocia na wsi, oceny metod przeciwdziałania mu i propozycje działań skierowane do przedsiębiorstw oraz władzy publicznej. Zawarte w tych studiach (B. Trzcińskiej, H Godlewskiej, J. Makowskiego, E. Zdrojewskiego, A, Cychowskiej, M. Stanny-Burak, A. Wernera, I. Postuły, A. Ziomka, E. Mączyńskiej, I. Michałkówa, H. Mozolewskiej, M. Poniatów skiej- -Jaksch, A. Komor) wyniki badań, refleksje i propozycje stały się punktem wyjścia interesujących komentarzy, ciekawych propozycji i inspiracji do dalszych badań. Nicią łączącą wszystkich autorów jest głębokie przekonanie o wadze kwestii bezrobocia na wsi w Polsce i przeświadczenie, że jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania mu jest rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, warunkowany odpowiednią infrastrukturą bazową, instytucjonalną, społeczną, informacyjną, a zwłaszcza edukacyjną.

Leave a Reply