elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

UDZIELANIE KREDYTÓW

Obok kredytów inwestycyjnych, banki udzielają kredytów obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą oraz na cele inwestycyjne i obrotowe związane z działalnością zakładów pracy chronionej, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zależności od liczby zatrudnianych osób niepełnosprawnych, oprocentowanie kredytobiorcy wynosi 50% lub 75% oprocentowania ogółem.

Kredyty ponadto są udzielane na zasadzie dopłat do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to między innymi kredyty:

– na realizację celów gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, np. na wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej,

– na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

– na zakup gruntów rolnych,

– na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, podejmowanych przez grupy producentów rolnych,

– na przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy.

Wysokość oprocentowania tych kredytów, które ponosi kredytobiorca waha się w granicach od ponad 21% do 50% i uzależniona jest od celu kredytu. Również okres kredytowania zależny jest od celu kredytu i wynosi np. do 15 lat na zakup ziemi. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie inwestycyjne, nie więcej jednak niż 4 min zł lub 25-35 tys. zł na jedno miejsce pracy, uzależniając jego wysokość od położenia przedmiotowej inwestycji na obszarach szczególnie zagrożonych bezrobociem.

Kredyty z dopłatami ARiMR udzielane są maksymalnie na 6 lat. Warunkiem niezbędnym złożenia do banku wniosku o taki kredyt jest przygotowanie planu inwestycyjnego i uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia6.

Istnieją również możliwości finansowania przedsięwzięć poprzez kredyty udzielane ze środków różnych fundacji, funduszy i programów Unii Europejskiej, np. Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej czy program SAPARD. Warunkiem uzyskania środków z tego tytułu jest jednak posiadanie wkładu własnego kredytobiorcy i spełnienie często bardzo trudnych dla naszych przedsiębiorców i rolników – warunków.

Leave a Reply