elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Posts Tagged ‘dotacje’

Dotacja z Urzędu Pracy – kolejny krok – dotacje

Pierwszym krokiem jaki musimy wykonać chcąc ubiegać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bez wątpienia rejestracja w miejscowym (a więc odpowiednim ze względu na nasze miejsce zamieszkania – nie meldunek ani miejsce urodzenia) Urzędzie Pracy. Gdy już otrzymaliśmy pozytywną decyzję o umieszczeniu nas w rejestrze osób bezrobotnych , i nie ma jakiś szczególnych ku temu przeciwwskazań (na przykład w regulaminie naszego lokalnego Urzędu Pracy może być zapis o tym , że tylko osoby nie prowadzące w przez ostatnie dwanaście miesięcy działalności gospodarczej mogą ubiegać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej) możemy starać się o otrzymanie takich środków. W większości Urzędów Pracy nie ma czegoś takiego jak ciągłe nabory , nie mniej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie lub też na witrynie internetowej placówki powinny być terminy naborów wniosków o dotacje (zazwyczaj jest tak , że nabór odbywa się kilka razy do roku). Bardzo istotną rzeczą jest to , abyśmy pobrali regulamin dotyczący jednorazowych środków – jeśli w Urzędzie Pracy nie mamy możliwości otrzymania aktualnych pism (wniosek plus regulamin) to można poprosić o regulamin archiwalny. Z dużym prawdopodobieństwem nie będą się one znacznie różnić od tego co otrzymamy przy interesującym nas naborze , a mogą stanowić dla nas bardzo ważny materiał poglądowy odnośnie kształtu wniosku – i już na samym starcie będziemy mieli przewagę nad konkurencyjnymi wnioskami , gdyż będziemy mieli więcej czasu na opracowanie swojego wniosku. W zdecydowanej większości Urzędów nabór ma charakter konkursu , tak więc każdy wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie punktowany , a następnie na podstawie tak zwanej listy rankingowej najlepsze wnioski otrzymają wsparcie finansowe ze strony miasta. W niektórych Urzędach Pracy wnioski podlegają również ocenie formalnej – i tutaj należy być bardzo uważnym , aby w każdym wymaganym miejscu wniosek był parafowany , oraz do wniosku były dostarczone wszelkie możliwe załączniki wymagane przez Urząd Pracy , oraz te które mogą zwiększyć nasze szanse przy ocenie merytorycznej. Bardzo dobrze , jeśli nasza planowana działalność gospodarcza była zbieżna z naszym wykształceniem , lub też przebytymi kursami. Dzięki temu otrzymamy dodatkowe punkty , a Urząd Pracy będzie miał pewność , że nasza firma ma większe szanse na zaistnienie na rynku niż w przypadku konkurencyjnych wniosków.

dotacje