elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Struktura pracujących według poziomu wykształcenia i wieku

Wy szczegól nienie Ogó łem Wykształcenie wyższe poli cealne średnie zawo dowe średnic ogólno kształ cące zasadnicze zawodowe podsta wowe ukoń czone podstawowe nie- ukończo- nei bez wykszt. szkolnego

Warto również zauważyć, iż w starszych grupach wiekowych znacznie zmniejsza się w populacji pracujących udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (szczególnie jest to widoczne wśród pracujących po 50. roku życia). Zjawisko to można tłumaczyć zmniejszającym się potencjałem fizycznym tej kategorii pracujących. Zmiany, jakie zachodzą w predyspozycjach człowieka wraz z wiekiem, w tym przypadku starzeniem się, zmniejszają jego atrakcyjność na rynku, co jest spowodowane mniejszymi efektami pracy. Wynikają one często ze słabszej kondycji fizycznej: mniejszej odporności na stałe, duże fizyczne i psychiczne obciążenia i ujemnego oddziaływania otoczenia: sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku (Unolt 1999, s. 12). Wymienione czynniki powodują w konsekwencji obniżenie produktywności tej grupy wiekowej. Ponadto coraz częściej pracodawcy zwracają uwagę na poziom wykształcenia i woleliby zatrudniać osoby z wykształceniem średnim zawodowym. Takie ich stanowisko może wynikać z dokonujących się zmian strukturalnych w gospodarce, które mogą być również następstwem technicznego i organizacyjnego postępu. Tempo zatem dokonujących się zmian w technologii nie jest skorelowane z tempem poszerzania przez pracowników wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Leave a Reply