elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Struktura pracujących mieszkańców wsi cz.II

Ludność bezrolna na ogół ma wyższy poziom wykształcenia niż ludność rolnicza, zaś kobiety zarówno w grupie rolniczej, jak i bezrolnej mają wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni (np. wśród ludności bezrolnej prawie 15% kobiet ma wyższe wykształcenie, a wśród mężczyzn tylko 7%). Brak pełnych danych w ujęciu przestrzennych nie pozwala na bliższą analizę tego problemu, jednak można zauważyć, że wyższym poziomem wykształcenia legitymują się osoby mieszkające w strefach podmiejskich, ale będących regionami wiejskimi. Wzrost poziomu wykształcenia ludności wiejskiej powinien stać się jednym z nadrzędnych zadań rozwoju wsi. Niestety, trudna i nierzadko pogarszająca się sytuacja powoduje, że wielu osób nie stać na ponoszenie kosztów związanych z kształceniem. Niski poziom wykształcenia ludności powoduje mniejszą atrakcyjność lokalizacyjną regionu, a więc mniej miejsc pracy i dalszą biedę. Powstaje zamknięty krąg5. Takie regiony nie kreują miejsc pracy, a więc nie tworzą popytu na siłę roboczą. Powoduje to dalszy wzrost bezrobocia, dalsze obniżenie poziomu życia ludności, brak środków na kształcenie, a więc dalszą biedę.

Struktura pracujących mieszkańców wsi jest zróżnicowana pod względem miejsca pracy, a także pod względem płci, wykształcenia i wieku. W IV kw. 2001 r. najliczniejsza grupę wśród pracujących zamieszkałych na wsi stanowiły osoby w wieku 35-44 lat (28,4%). Zarówno w populacji kobiet, jak i mężczyzn struktura wiekowa osób pracujących była zbliżona. Różnice w strukturze pracujących według wieku możemy zauważyć porównując subpopulację rolniczą i bezrolną. Ludność rolnicza podejmuje pracę w młodszych grupach wiekowych, co wynika głównie z braku kontynuacji kształcenia. Jednocześnie ludność ta dłużej pozostaje aktywna zawodowo. Wśród pracujących związanych z rolnictwem osoby w wieku powyżej 55 roku życia stanowią 13,6%, zaś wśród pracujących poza rolnictwem jedynie 3,3% pracuje w tej grupie wiekowej (por. tabl. 1.5). Wynika to z obowiązującego systemu emerytalnego, który obejmuje ludność zatrudnioną poza rolnictwem, a także z charakteru pracy ludności rolniczej. Mieszkańcy wsi posiadający gospodarstwa rolne pozostają aktywni zawodowo nawet w starszym wieku, co nierzadko wynika

Egzaminy końcowe przeprowadzone w klasach gimnazjalnych w 2002 r. pokazały wyraźną zależność pomiędzy bezrobociem a osiąganymi wynikami. W regionach o wysokim bezrobociu młodzież uzyskała najgorsze wyniki. z braku następcy, który poprowadziłby prace w gospodarstwie rolnym. Problem starzenia się ludności rolniczej jest bowiem jednym z ważniejszych problemów wiejskich.

Leave a Reply