elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Struktura dotychczasowego kształcenia

Przedstawiona charakterystyka bezrobotnych mających dodatkowe kwalifikacje w momencie badania wskazuje na dość istotne zróżnicowanie odnoszenia się poszczególnych grup osób do badanej kwestii. Dlatego też przyjrzyjmy się teraz preferowanym przez nie kierunkom dotychczasowego kształcenia.

Kierunki wcześniejszego dokształcania zgłaszane przez respondentów były bardzo różnorodne. Z uwagi na to, że mieli oni możliwość dowolnego wyszczególnienia nabywanych w trakcie tego procesu umiejętności oraz ograniczenia ich liczby do trzech rodzajów, konieczne było dokonanie wtórnej kategoryzacji. Objęła ona 46 rodzajów kwalifikacji, które wyniknęły ze swobodnych wypowiedzi osób biorących udział w badaniu. Na ogółem 622 uzyskane wypowiedzi, dotyczące dotychczasowych kierunków dokształcania, największym zainteresowaniem cieszyły się (tabela 6):

-różne kategorie prawa jazdy (kierowcy): 152 szczegółowe deklaracje, dotyczyły właśnie tego rodzaju umiejętności,

– obsługa komputerów (69),

– obsługa kas fiskalnych (29),

– operatorzy wózków widłowych i akumulatorowych oraz spawacze (po 28),

– prace budowlane (26),

– zawody gastronomiczne i inne (po 25),

– księgowość oraz kursy językowe (po 20),

– prace biurowe (16),

– operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych oraz krawiectwo (po 14),

– przedsiębiorczość (13).

Struktura dotychczasowego kształcenia była prawdopodobnie silnie skorelowana z ofertą edukacyjną województwa podkarpackiego. Na pozytywne podkreślenie zasługuje przede wszystkim to, że wcześniejsze zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności było zgłaszane przez respondentów w zawodach nowoczesnych, a także prawdopodobnie chcieli oni tworzyć swoje stanowiska pracy (kursy przedsiębiorczości).

Leave a Reply