elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Sposoby poszukiwania pracy

Interesujące z punktu widzenia kierunków poszukiwania pracy są również sposoby jej poszukiwania. Respondenci mieli do wyboru 5 możliwości odpowiedzi (w tym kategoria „inne, jakie?”), przy czym mogli wybierać wielokrotnie. Spowodowało to rozrośnięcie się deklarowanych możliwości poszukiwania pracy aż do prawie 1800 wypowiedzi, które zostały poklasyfikowane. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano następującą strukturę najczęściej deklarowanych sposobów poszukiwania pracy:

– przez rodzinę i znajomych (ok. 33% wszystkich wskazań ankietowanych),

– ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji (ok. 27%),

– przez powiatowe urzędy pracy (ponad 26%).

Pozostałe sposoby były znacznie rzadziej wspominane przez ankietowanych, a dotyczyły one samodzielnego odwiedzania zakładów pracy (3,4% wszystkich wskazań przez ankietowanych), wykorzystania z Internetu (2,9%) oraz z usług prywatnych agencji zatrudnienia (1,3%). Wszystko to wskazuje na utrzymującą się w dalszym ciągu sytuację, że rekomendacje rodziny są najczęstszym – ale nie najskuteczniejszym – sposobem na znalezienie pracy. Świadczy to również o, wspominanym już, niewielkim indywidualnym zaangażowaniu osób poszukujących pracy w jej znalezienie.

W przeprowadzonym badaniu wystąpiło również istotne zróżnicowanie deklarowanych sposobów poszukiwania pracy ze względu na płeć i miejsce zamieszkania. Nie zaobserwowano tego rodzaju zależności w odniesieniu do wieku i wykształcenia, co oznacza brak istotnych różnic w sposobie poszukiwania pracy dla osób starszych i młodzieży oraz nieistotność poziomu wykształcenia dla tego zagadnienia.

Leave a Reply