elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Sposoby poszukiwania pracy – kontynuacja

Kobiety znacznie częściej poszukiwały pracy za pośrednictwem rodziny, znajomych, ogłoszeń w prasie, przez powiatowe urzędy pracy, Internet oraz samodzielnie. Mężczyźni natomiast dominowali w sposobie poszukiwania pracy przez prywatne agencje zatrudnienia. Jednak również oni decydowali się w pewnym stopniu na „załatwienie” przez rodzinę i znajomych oraz na studiowanie ogłoszeń prasowych. Oznacza to jednak, że kobiety są potencjalnie bardziej aktywne od mężczyzn w poszukiwaniu pracy.

Podobnie, mimo większej aktywności mieszkańców wsi w poszukiwaniu zatrudnienia, czyli większego zróżnicowania sposobów jego poszukiwania, można przyjąć, że pośredniczą w nich przede wszystkim powiatowe urzędy pracy, a niebagatelną rolę odgrywają również ogłoszenia prasowe. W przeciwieństwie, mieszkańcy miast najczęściej poszukiwali pracy przez prywatne agencje zatrudnienia, przy czym głównie były to osoby mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. W związku tym, wydaje się, że ważną rolę w poszukiwaniach pracy może odgrywać informacjach o dostępnych sposobach poszukiwania pracy, która jest znacznie szersza w miastach niż na obszarach wiejskich. Stanowi to zapewne swego rodzaju wskazówkę dla tych, którzy zajmują się pośrednictwem pracy.

Jak wynika z zaprezentowanej analizy, przekonanie do skuteczności działań podejmowanych w projekcie oraz akceptacja przyjętego sposobu postępowania częściej może wystąpić u bezrobotnych pochodzących z miast niż ze wsi. Dotychczasowe ich doświadczenia wskazują bowiem na większą skłonność do korzystania z innych niż powszechnie dostępne sposoby znajdowania zatrudnienia. Może to być zatem przesłanka do ukierunkowania realizacji projektu szczególnie na te właśnie osoby.

Leave a Reply