elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – NARZĘDZIEM WALKI Z BEZROBOCIEM

Jednym z priorytetów współczesnej polityki gospodarczej jest wyrównywanie rozwoju gospodarczego regionów. Chodzi tu przede wszystkim o stymulowanie rozwoju regionów tradycyjnie opóźnionych w rozwoju, ale także takich, które na skutek strukturalnych przekształceń gospodarki stanęły przed ogromnymi problemami, z którymi w obowiązujących uwarunkowaniach prawnoekonomicznych nie były sobie w stanie poradzić. Głównym problemem pojawiającym się w tym kontekście stało się bezrobocie. W Polsce na początku lat 90. konieczne było utworzenie instrumentu, który pobudziłby gospodarczo takie regiony. Nasz ustawodawca w tym względzie musiał mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze, ograniczone możliwości budżetu państwa. Po drugie, niską efektywność działań stricte etatystycznych. Najbardziej korzystnym wydawało się stworzenie instrumentu z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, który angażując kapitał i kreatywność podmiotów prywatnych, realizowałby jednocześnie cele o charakterze ogólnogospodarczym1. Sytuacja gospodarcza Polski w tym okresie była podobna do warunków, jakie panowały w Irlandii przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ustawodawca posłużył się sprawdzonym w tym kraju pomysłem specjalnych stref ekonomicznych. Wzorcem polskich stref była specjalna strefa w Shannon2. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w Unii Europejskiej polityka regionalna, a co za tym idzie – pomoc finansowa dla regionów, mająca m.in. na celu tworzenie nowych miejsc pracy, ma charakter systemowy, oparta jest na ściśle określonych regułach. W momencie utworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce3 nie istniały wystarczające podstawy prawne do prowadzenia polityki regionalnej, dlatego też strefy od początku swego istnienia nie były instrumentem o charakterze systemowym, opartym o określone programy rozwoju regionalnego4, jak ma to miejsce w Unii Europejskiej. Między innymi z tego względu strefy budziły poważne wątpliwości Komisji Europejskiej.

– 1 L. Bosek, Odpowiedzialność państwa z.a naruszenie zasady zaufania, „Rzeczpospolita”, 3.12.2002.

– 2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.

– 3 Pierwsze strefy powstały w 1995 r.

– 4 Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego została uchwalona dopiero 12 maja 2000 r. i weszła w życie 30 czerwca tego roku. DzU 2000, nr 48, poz. 550.

Leave a Reply