elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Słabnący wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój strefy podmiejskiej Warszawy

W ostatnim czasie należy jednak zauważyć słabnący wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój strefy podmiejskiej Warszawy, a tym samym możliwości ograniczenia bezrobocia. Mianowicie, porównując dane z okresu lipiec 2000 – lipiec 2002, możemy zauważyć wyraźny wzrost zarówno stopy bezrobocia, jak i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, właśnie na terenach wchodzących w skład strefy podmiejskiej Warszawy – o ponad 4,5 punktu procentowego, a więc z 7 do 11,6% wzrosła stopa bezrobocia w powiecie warszawskim zachodnim. Oznacza to przyrost liczby osób bezrobotnych w ciągu zaledwie dwóch lat o ponad 2 tys. osób. O 4 tys. osób wzrosła w tym samym czasie liczba bezrobotnych w powiecie wołomińskim, o 2 tys. w powiecie legionowskim, 2,4 tys. osób w powiecie pruszkowskim. Są to jedne z wyższych wielkości przyrostu liczby bezrobotnych w całym województwie mazowieckim. Powstaje więc pytanie, dlaczego mimo bardzo dużej atrakcyjności strefy podmiejskiej Warszawy rośnie tam stopa bezrobocia. Odpowiedź na to jest złożona. Należy przede wszystkim zauważyć, iż inwestycje poczynione w strefie podmiejskiej są nastawione na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych ludności, co wobec rosnącego w ciągu ostatnich kilku lat bezrobocia musiało odbić się na efektach ekonomicznych inwestycji. Wobec tego zaczęły one redukować miejsca pracy, chcąc uzyskać obniżkę kosztów działalności. Ponadto boom inwestycyjny spowodował znaczny napływ ludności na te tereny. Warto podkreślić, iż napływ ludności do obszarów podwarszawskich osiągnął poziom praktycznie nienotowany w innych regionach Polski. Rekordowe saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych odnotowano w 2000 r. w powiecie piaseczyńskim – aż +20,1%

Jednocześnie na tych terenach utrzymywały się dość wysokie przeciętne wynagrodzenia, co zmniejszało atrakcyjność zasobów pracy na tym terenie (por. rys. 10.3).

Leave a Reply