elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Skuteczność walki z bezrobociem na wsi cz. II

W walce z bezrobociem inicjatywę powinny również wykazywać samorządy. Korzyści przynieść może na przykład przynależność do euroregionów. Samorządy z Polski wschodniej mogłyby skorzystać z bogatych doświadczeń współpracy polsko-niemieckiej. Nie bez znaczenia są też kontakty z programami UE i związane z tym umiejętności w zakresie korzystania z funduszy unijnych4.

Skuteczna walka z bezrobociem na wsi wymaga też reformy systemu edukacji. Szkoły powinny przygotowywać absolwentów do zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Chodzi tu zarówno o poprawę jakości wiedzy i edukacji, jak też dostosowanie profilu kształcenia do oczekiwań gospodarki. Potrzeba taka wynika z konieczności przyspieszenia przechodzenia części ludności z gospodarstw rolnych do innych zawodów. Pozwoli to młodym ludziom na wsi uniknąć dziedziczenia losu rodziców.

W procesie kształcenia nacisk położyć należy również na to, aby programy nie były przeładowane teorią. Większą niż dotychczas uwagę zwracać należy na rozwijanie umiejętności praktycznych, kreowanie aktywności i przygotowania do zmiany zawodu. Działania takie sprzyjać powinny zmniejszaniu niedostatków edukacyjnych i tworzeniu infrastruktury dla zajęć nierolniczych. Natomiast niedostosowanie się do tych wymogów owocować może rzeszami wykształconych, ale nikomu niepotrzebnych specjalistów.

Wielkim wyzwaniem jest też zapewnienie dostępu do tak zreformowanej edukacji dla wszystkich dzieci ze wsi. Chodzi o to, aby szanse edukacyjne młodych ludzi z terenów wiejskich były porównywalne z tymi, jakie mają ich rówieśnicy w miastach.

Leave a Reply