elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Rozwój wielofunkcyjny wsi

Czynnikiem stymulującym rozwój społeczności lokalnej w przyszłości może być dalszy postęp w dziedzinie agroturystyki, która obecnie w Polsce rozwinięta jest zaledwie wśród 1% gospodarstw rolnych. W krajach zachodnich usługi turystyczne świadczone są na większą skalę, np. w krajach Unii Europejskiej – 8%, a w Szwecji – 20%. W Polsce pięknie położone wsie dają szansę na wypoczynek wśród wspaniałych krajobrazów, unikalnych w skali europejskiej. Wymagania turystów ciągle rosną, co pociąga za sobą inwestycje w bazę noclegową, infrastrukturę turystyczną (bary, restauracje, zajazdy, pola namiotowe i kempingowe) w celu podniesienia jakości proponowanych usług.

W procesie integracji z Unią Europejską główną uwagę należy skupić na infrastrukturze drogowo-komunikacyjnej, sieci energetycznej, infrastrukturze komunalnej czy społecznej, a więc na czynniki, które w dużym stopniu rzutują na możliwość wykorzystania szans rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Rozwój wielofunkcyjny wsi wymaga wyzwolenia przedsiębiorczości wśród ludności wiejskiej. Jest to proces polegający na podejmowaniu wszechstronnych działań pomocnych w przystosowaniu się do zasad gospodarki rynkowej.

Ludność wiejska często boi się podejmowania działalności gospodarczej. Przyczyn tego należy upatrywać w braku pomysłu na działalność zarobkową, w niskiej ocenie własnych możliwości oraz w braku środków finansowych potrzebnych do jej rozpoczęcia. Jednak brak możliwości uzyskania kredytu spowodowany jest głównie brakiem wiary we własne przedsięwzięcie i brakiem odpowiedniego biznesplanu, który będzie zatwierdzony przez bank finansujący inwestycję. Rozwój przedsiębiorczości bez pomocy państwa nie będzie możliwy ze względu na:

– brak środków finansowych na rozpoczęcie działalności i brak wiedzy co do sposobów ich pozyskania,

– zbyt skomplikowany system podatkowy,

– zbyt duże obciążenie finansowe firmy z tytułu zatrudnienia pracowników,

– nadmierną ingerencję organów państwa w działalność firm.

RÓŻNE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZE W CELU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Poza wykorzystaniem walorów rolniczych, polska wieś może podjąć różne działania zmierzające do rozwoju działalności pozarolniczej. Każda miejscowość stosownie do swoich możliwości, walorów naturalnych i krajobrazowych czy położenia, może wykorzystać sprzyjające dla rozwoju przedsiębiorczości warunki. Na tych terenach można podjąć różne działalności pozarolnicze w celu rozwoju przedsiębiorczości, do których należą:

– rybactwo – wykorzystanie specyfiki niektórych regionów bogatych w wody powierzchniowe (jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki wodne i rzeki) i hodowla ryb,

– przemysł rolno-spożywczy – szansą na zmniejszenie bezrobocia może być zwłaszcza przemysł przetwórczy,

– handel zagraniczny – wykorzystanie przygranicznego położenia niektórych regionów w celu nawiązania wymiany handlowej z terenami przygranicznymi sąsiednich państw,

– handel wewnętrzny i zewnętrzny – współdziałanie z nowoczesnym rolnictwem poprzez tworzenie sieci giełd towarowych i rynków hurtowych,

– usługi oświatowe – szkolenie rolników i młodzieży wiejskiej w kierunku nie tylko rolniczym nabywanie przez nich umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków ekonomicznych,

– turystyka i rekreacja – wykorzystanie walorów środowiska naturalnego w formie agroturystyki i turystuki wiejskiej.

Pozarolnicze formy gospodarowania na wsi mogą być prowadzone zarówno przez rolników, jak i inne osoby zamieszkujące wieś lub przybywające na tereny wiejskie.

Działania zwiększające aktywność gospodarczą na obszarach wiejskich

Działania zwiększające aktywność gospodarczą na obszarach wiejskich winny być wspierane przez samorządy terytorialne poprzez tworzenie strategicznego planu rozwoju danej gminy oraz promowanie gminy i jej biznesplanów. Ważne są także umiejętności samorządów, które posłużą do zachęcenia inwestorów zagranicznych i krajowych do zainwestowania właśnie w danej gminie. Niektóre samorządy popularyzują szkolenia na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne jest również ukierunkowanie nowych przedsiębiorców na podjęcie działań gospodarczych w obszarach pożądanych z punktu widzenia interesu gminy.

Nie bez znaczenia jest również pomoc w zakresie możliwości obniżenia podatków w momencie spełnienia niektórych warunków przedstawionych przez gminę. Gminy powinny wskazać nowym przedsiębiorstwom możliwość uzyskania środków finansowych z instytucji pozabudżetowych. Do zadań samorządów należy także tworzenie ośrodków przedsiębiorczości, wspierających rozwój biznesu.

Wieś polska będzie się rozwijać w szybszym tempie, kiedy z rolnictwa odejdzie znaczna część ludności do zawodów, które będą gwarantować wielofunkcyjny rozwój tych obszarów. Gospodarstwa małe, kilkuhektarowe, nieprzynoszące odpowiednich dochodów ani też niegwarantujące życia na odpowiednim poziomie, powinny rozwijać pozarolniczą działalność w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych.

Ze względu na dużą liczbę gospodarstw o bardzo małej powierzchni, które nie mają możliwości specjalizacji ani też inwestowania w środki produkcji, należałoby zwrócić uwagę na możliwość łączenia się takich gospodarstw w celu stworzenia większej konkurencyjności gospodarowania. Zatem scalanie gospodarstw i powiększanie ich powierzchni staje się szansą na rozwój i postęp w polskim rolnictwie.

Leave a Reply