elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia

Rozwój regionu to m.in. rozwój sektora prywatnego. Pożądany jest zatem rozwój przedsiębiorczości (poza rolnictwem), do której będą zachęcane kobiety. Jest to warunek konieczny, bowiem udział kobiet w populacji pracujących na własny rachunek jest niski, natomiast stosunkowo duży jest ich udział w tzw. grupie pomagający członkowie rodzin. Biorąc pod uwagę niskie przeciętne wynagrodzenie w regionie, wydaje się oczywiste szersze włączenie kobiet w proces aktywności zatrudnieniowej. W ten sposób będzie mogła poprawić się sytuacja materialna określonej grupy gospodarstw domowych.

Rozwiązaniem pożądanym byłoby rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia, z których mogłyby korzystać kobiety i które pozwoliłyby im pełnić jednocześnie określone funkcje rodzinne i zawodowe. Obserwowana gorsza sytuacja materialna kobiet niż mężczyzn w Podkarpackiem wynika również z faktu koncentracji pracy kobiet w takich sekcjach, jak edukacja, ochrona zdrowia. Wymienione segmenty gospodarki powiązane są najczęściej z sektorem publicznym, a ten na ogól oferuje mniej korzystne warunki płacowe.

Wydaje się, że przyjęcie Polski do Unii Europejskiej i postanowienia jej w ramach tzw. spotkań na szczycie, spowodują uruchomienie pewnych działań nie tylko przez centrum gospodarcze, ale i w regionie, które będą ograniczać nierówności na rynku pracy. W wyniku różnych przedsięwzięć, które mogą być finansowane z funduszy strukturalnych, powinna zwiększyć się aktywność zawodowa kobiet. Działania władz regionalnych i lokalnych powinny być wspierane dodatkowo przez różnego rodzaje fundacje, stowarzyszenia, organizacje działające na rzecz promocji aktywności zawodowej kobiet oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć.

Leave a Reply