elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ROZPORZĄDZENIE O POMOCY DLA MSP CZ. II

Zaostrzenie kryterium niezależności w polskiej ustawie występuje także poprzez pominięcie dwóch wyjątków, które wyraźnie zostały dopuszczone w rozporządzeniu. Chodzi tutaj o przypadek, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w posiadaniu korporacji prawa publicznego, spółek typu venture capital lub inwestorów instytucjonalnych przy założeniu, że nikt nie pełni indywidualnej czy też zbiorowej kontroli nad przedsiębiorstwem lub gdy kapitał przedsiębiorstwa jest rozdrobniony do tego stopnia, iż nie można określić, kto jest jego właścicielem oraz jeżeli przedsiębiorstwo oświadcza, iż można w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, że kapitał ten nie jest w posiadaniu jednej firmy lub większej liczby firm wspólnie w 25% lub oświadcza, że nie obejmuje go definicja średniego lub małego przedsiębiorstwa. Rozporządzenie o pomocy dla MSP dopuszcza następujące rodzaje pomocy

– 1 uznaje je za zgodne ze wspólnym rynkiem oraz jednocześnie nie nakłada obowiązku notyfikacji:

– 1. Pomoc przeznaczoną na inwestycję w aktywa trwałe i aktywa niematerialne wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty, jeśli spełnione są następujące warunki:

– natężenie wielkości pomocy brutto nie może przekroczyć: 15% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz 7,5% w przypadku średnich przedsiębiorstw,

– w przypadku gdy inwestycja ma miejsce na obszarach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, natężenie wielkości pomocy nie może przekroczyć pułapu regionalnej pomocy inwestycyjnej określonej w planie zatwierdzonym przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego o więcej niż: 10 punktów procentowych brutto na obszarach, do których odnosi się artykuł 87.3.C (92.3.c) TWE, pod warunkiem że ogólne natężenie wielkości pomocy netto nie przekroczy 30% lub 15 punktów procentowych brutto na obszarach, do których odnosi się artykuł 87.3.a (92.3.a) TWE, pod warunkiem że ogólne natężenie wielkości pomocy netto nie przekroczy 75% wyższe pułapy pomocy regionalnej mają zastosowanie tylko wte- dy, gdy pomoc jest przyznana pod warunkiem, że inwestycja będzie utrzymywana w regionie odbiorcy pomocy przez okres co najmniej pięciu lat, a wkład beneficjenta w jej finansowanie wyniesie co najmniej 25%19.

– 2. Pomoc przeznaczona na doradztwo oraz inne usługi i działania, czyli pomoc przeznaczona na:

– usługi świadczone przez doradców zewnętrznych, jeśli wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50% wartości kosztów tych usług usługi, o których mowa nie powinny być działaniami o charakterze trwałym lub okresowym, nie mogą też być związane ze zwykłymi nakładami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi dotyczące doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne lub usługi reklamowe,

– udział w targach i wystawach – wielkość pomocy brutto nie powinna przekroczyć 50% wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska uruchomienie pomocy na te cele może mieć miejsce tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w konkretnych targach czy wystawie.

Aktywa trwałe i aktywa niematerialne wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty dla MSP

Ocena zgodności polskich regulacji ze względu na nieprzejrzyste określenie w naszej ustawie wyjątków od ogólnego zakazu udzielania pomocy publicznej zawartego w art. 5 ustawy powoduje duże trudności.

Pierwszy przypadek, który dopuszcza udzielanie pomocy publicznej przeznaczonej na inwestycję w aktywa trwałe i aktywa niematerialne wewnątrz i na zewnątrz Wspólnoty dla MSP, nie ma odpowiednika w polskiej ustawie. W art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje się, że w ramach pomocy horyzontalnej, której warunki udzielania nie są związane z prowadzeniem działalności ani na oznaczonym obszarze, ani w oznaczonym sektorze (art. 4 pkt 6 ustawy), dopuszczalna jest pomoc wspierająca rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak w dalszych przepisach nie wskazano przypadków, w których dopuszczalna byłaby pomoc przeznaczona na inwestycję w aktywa trwałe i aktywa niematerialne. Ze względu na charakter ogólnych przepisów zawartych w art. 5, 7 i 8 ust. 4 ustawy dopuszczalność udzielania pomocy dla MSP w tym celu jest zatem dyskusyjna. W szczególności ostatni przepis, dopuszczający przyznawanie pomocy nie związanej z nowymi inwestycjami lub tworzeniem nowych miejsc pracy dla MSP w formie poręczeń spłaty kredytów przeznaczonych na zakup materiałów i surowców do produkcji, ze względu na brak wskazania procentowych limitów przyznawanej pomocy, może negatywnie wpłynąć na ocenę zgodności ustawy w tym zakresie w świetle brzmienia artykułu 87 (92) TWE.

Drugi przypadek, czyli pomoc dla MSP przeznaczona na doradztwo oraz inne usługi i działania, również nie została w sposób wyraźny przewidziana w polskiej

Leave a Reply