elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Rosnące bezrobocie w wyniku zbiorowych zwolnień

Bezrobocie na terenach wiejskich jest zjawiskiem występującym powszechnie w Polsce, jest wynikiem redukcji miejsc pracy w otoczeniu wsi oraz nieopłacalności produkcji rolnej.

Likwidacja starych struktur organizacyjnych w tych regionach, nieumiejętność dostosowania się ludności do nowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrzymujące się tam długotrwałe bezrobocie są przyczyną tego, że w rejonach tych utrzymuje się szczególnie wysoka stopa bezrobocia, przekraczająca na ogół 25% ludności aktywnej zawodowo.

Drugą grupą rejonów rolniczych borykających się z wysokim bezrobociem są tereny objęte w przeszłości dojazdami do pracy do ośrodków przemysłowych. Upadek przemysłu tradycyjnego, pracochłonnego, spowodował redukcję zatrudnienia, wyzwalając tym samym falę bezrobocia wśród ludności wcześniej dwuzawodowej.

Rosnące bezrobocie w wyniku zbiorowych zwolnień nie było kompensowane przyrostem miejsc pracy na wsiach, przeszkodę w tym zakresie stanowi nadal utrzymująca się niska atrakcyjność inwestycyjna terenów wiejskich. Pogłębia się przy tym bezrobocie o charakterze długotrwałym, dotyka to szczególnie regionów o wysokim przyroście naturalnym. Jest to problem nie do rozwiązania drogą oddolną, gdyż brak środków utrudnia odpływ bezrobotnej młodzieży regiony te wymagają szczególnych rozwiązań pomocowych. Wyjątkiem są jedynie tereny położone w strefach wpływów terenów metropolitalnych. Na ich terenie dość częstym zjawiskiem jest rozwój małych form przedsiębiorczości, na zasadzie pewnego przedłużenia struktury gospodarczej części rdzeniowej tego obszaru. We wszystkich regionach rolniczych rozwinął się przy tym handel i usługi, co związane było z istniejącym wcześniej, w warunkach gospodarki socjalistycznej, niedorozwojem usług rynkowych. Przyrost miejsc pracy był jednak niewystarczający, wobec czego regiony wiejskie borykają się na ogół z wysokim bezrobociem. W skali kraju ogólną liczbę bezrobotnych zamieszkałych na wsiach szacuje się na ok. 1 min ludności. Nie jest ono do końca prawidłowo oszacowane z powodu bezrobocia utajonego. Jest to wielkość szacunkowa, nieuwzględniająca ani pracy na czarno, ani bezrobocia utajonego. Próbuje się wprawdzie szacować tę liczbę – w przeankietowanych 136 powiatach oszacowano bezrobocie utajone na około 200 tys. osób, podczas gdy pracę na czarno – na około 120 tys. osób. Wobec łącznej liczby bezrobotnych na wsi w analizowanych powiatach, można szacunkowo stwierdzić, iż rzeczywiste bezrobocie jest o około 15% większe od rejestrowanego. Wobec tego w świetle badań, uwzględniając oba te wyniki – wydaje się przesadą często lansowany w wypowiedziach ekspertów pogląd, że bezrobocie na wsi jest w rzeczywistości dwukrotnie większe niż się szacuje.

Leave a Reply