elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ROLA BANKU W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI

Czynnikiem określającym działalność banków jest polityka pieniężna banku centralnego, który ogranicza ilości pieniądza do wielkości niezbędnej dla właściwego spełnienia przez pieniądz swojej funkcji w gospodarce. Podaż pieniądza stanowi istotny czynnik wpływający na kształtowanie globalnego popytu, a tym samym na wielkość produktu krajowego brutto. Instrumenty realizacji polityki pieniężno-kredytowej powinny umożliwiać stosowanie bieżącej polityki pieniężno-kredytowej, zdeterminowanej koniecznością zasilania gospodarki w pieniądz’.

W oddziaływaniu na realne procesy gospodarcze dużą rolę wyznacza się stopie procentowej. Podwyższenie stopy procentowej powoduje zmniejszenie popytu na kredyt, natomiast jej obniżenie wpływa na zwiększenie tego popytu. Często jednak wpływ stopy procentowej na procesy gospodarcze jest ograniczony. Najmniejszy wpływ ma zmiana stopy procentowej na działalność wielkich korporacji, natomiast największy – na małe przedsiębiorstwa, które swoją działalność opierają na funduszach pochodzących z kredytu.

Istotna jest również możliwość przerzucenia wzrostu kosztów z tytułu wyższej stopy procentowej na cenę wytwarzanych produktów, bez ryzyka utraty rynków zbytu. Oddziaływanie stopy procentowej zależy również od poziomu inflacji. Po- prawniejszą miarą jest wówczas realna stopa procentowa, tzn. stopa nominalna pomniejszona o stopę inflacji.

Bank występuje w obrocie gospodarczym jako uczestnik stosunków cywilnoprawnych, nawiązywanych z innymi podmiotami obrotu gospodarczego i osobami fizycznymi w drodze zawierania umów. Bank pojawia się z reguły w umowie o udzielenie kredytu bankowego oraz w umowie o rachunku bankowym. Z właściwości systemu finansowego wynika obowiązek posiadania praktycznie przez wszystkie podmioty gospodarcze rachunku bankowego w celu prowadzenia rozliczeń za jego pośrednictwem4.

Leave a Reply