elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ROLA BANKU W PROCESIE AKTYWIZACJI WSI POLSKIEJ

Ważnym elementem zmian ustrojowych i warunkiem wprowadzenia, a następnie funkcjonowania mechanizmu rynkowego, są przekształcenia własnościowe w gospodarce. Z założenia, proces przekształceń własnościowych powinien zwiększyć efektywność działania, elastyczność i innowacyjność podmiotów gospodarczych, zwiększając tym samym możliwości wzrostu gospodarczego i stworzenia warunków sprzyjających konkurencyjności.

Transformacja to proces budowy nowoczesnego systemu społeczno-gospodarczego, który może sprostać wyzwaniom przyszłych lat. Prowadzi ona do stabilizacji gospodarki i zmian struktury rynku pracy oraz kształtuje struktury własnościowe między sektorami publicznym i prywatnym. Zgodnie z istotą i celem transformacji dokonują się zmiany w kierunku zwiększenia udziału, a następnie dominacji sektora prywatnego w strukturze gospodarki narodowej.

Trudna sytuacja w rolnictwie i na wsi polskiej w nowych warunkach gospodarki rynkowej zmusza do aktywizacji obszarów wiejskich zarówno w sensie gospodarczym, jak i społecznym. Głównym celem rozwoju terenów wiejskich jest poprawa warunków życia i pracy ludności zamieszkałej na wsi1.

Radykalne zawężenie funkcji rolniczej wsi staje się zjawiskiem trwałym i pogłębiającym się. Nie jest w stanie zmienić tych przeobrażających wieś procesów nawet wielka koniunktura dla produkcji rolnej. Muszą zatem pojawić się na wsi pozarolnicze funkcje rozwoju produkcji i usług.

Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej towarzyszyć będą pewne zagrożenia dla rynku pracy i nowe wyzwania wobec polityki tego rynku. Aby skutecznie przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia w okresie integracji z Unią, należy najpierw rozpoznać strategie krajów członkowskich. Dotychczasowe doświadczenia tych krajów pokazują, że jest wiele dróg prowadzących do sukcesu w zakresie stworzenia wielu nowych miejsc pracy.

Leave a Reply