elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ROLA BANKU W PROCESIE AKTYWIZACJI WSI POLSKIEJ CZ. III

Głównym zadaniem powinno być opracowanie lokalnego strategicznego programu rozwoju obszarów wiejskich we współpracy z społecznością lokalną w celu zainteresowania ich planowanymi zadaniami. W kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej realizacja planu zagospodarowania w perspektywie kilkunastu lat może być ułatwiona dzięki pozyskaniu środków unijnych.

Najważniejszym celem jest pobudzenie społeczności lokalnej do działania. Należy wspierać osoby, które chciałyby przewodzić takim społecznościom. Osoby te powinny odznaczać się cechami wzorcowego przedsiębiorcy, takimi jak: zaradność, indywidualizm, optymizm, zaangażowanie w pracę i ambicje przyświecające założonym celom. Z uwagi na to, iż na wsi powszechnie występuje apatia i oczekiwanie na „lepsze czasy”, pomoc państwa i praca nad społecznością wiejską powinny się odbywać przy ścisłej współpracy z władzami samorządowymi.

Nie jest łatwe uświadomienie mieszkańcom wsi możliwości rozwijania innych, pozarolniczych działalności, tj. handlowych, rzemieślniczych, usługowych czy produkcyjnych, wykorzystując zagospodarowanie infrastrukturalne (budynki, maszyny,

Z. Wiśniewski (red.). Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warsza- urządzenia) i siłę roboczą. W celu pozyskania inwestorów z zewnątrz i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej niezbędny jest właściwy poziom infrastruktury technicznej wsi, której obecny stan jest niedostateczny.

Leave a Reply