elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ROLA BANKU W PROCESIE AKTYWIZACJI WSI POLSKIEJ CZ. II

Polski rynek pracy nie jest w pełni przygotowany do zmian restrukturyzacyjnych gospodarki, co utrudnia procesy dostosowawcze naszej gospodarki do wymagań Unii Europejskiej. Można liczyć na to, że w przyszłości różnice między polskim rynkiem pracy a rynkami krajów Unii będą się stopniowo zacierać. Jest to, z jednej strony, warunek naszego przyszłego członkostwa w Unii, a z drugiej – potrzeba dochodzenia do rozwiązań zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki2.

Integracji z Unią Europejską nie należy traktować wyłącznie w kategoriach nowych szans i możliwości. Na pewno na rynku pracy odczujemy pewne niedogodności i należy liczyć się ze wzrostem bezrobocia strukturalnego w pierwszym okresie po integracji.

Uwzględniając ograniczone środki finansowe w Polsce, biorąc pod uwagę możliwość wejścia do Unii Europejskiej, szczególnie ważne jest wspieranie istniejących już przedsiębiorstw – stworzenie takiego wsparcia organizacyjnego i prawnego oraz wprowadzenie uproszczonych procedur rozpoczęcia działalności, a także możliwości uzyskania ulg podatkowych.

Przekształcenia, które należy dokonać na wsi powinny obejmować przede wszystkim zmiany technologii pracy w gospodarstwach rolnych w celu osiągnięcia maksymalnego wykorzystania możliwości produkcyjnych. Nie sposób jednak dokonać zmian strukturalnych w rolnictwie bez modernizacji jego otoczenia. Zmiany struktury wielkości gospodarstw rolnych, struktury własności gruntów i struktury produkcji rolniczej są możliwe przy jednoczesnych zmianach technologii oraz organizacji gospodarstw.

Rozwój obszarów wiejskich ma polegać na tworzeniu nowych miejsc pracy, głównie w sferze działalności niezwiązanych z rolnictwem. Należy skierować wszystkie siły tworzące korzystniejszy obraz osiedli „popegeerowskich” w celu zainteresowania tym obszarem potencjalnych inwestorów i turystów.

Leave a Reply