elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Rodzaje poszukiwanych prac

Analizując rodzaje poszukiwanych prac, zwrócono uwagę na występowanie ścisłej zależności między płcią, miejscem zamieszkania oraz wiekiem a rodzajem poszukiwanej pracy. O ile powtarza się zależność, polegająca na podziale na zawody męskie i kobiece, o tyle interesujący jest rozkład odpowiedzi ze względu na pozostałe dwa kryteria.

Wśród osób mieszkających na terenach wiejskich występowało przede wszystkim zapotrzebowanie na zawody wymagające porównywalnie niskich kwalifikacji (pracownicy przy pracach prostych) oraz zawody ściśle związane z rolnictwem (ogrodnicy, rolnicy). Bezrobotni poszukiwali również pracy w zawodach związanych z turystyką oraz w niektórych specjalnościach nauczycielskich. Pozytywnie należy ocenić zapotrzebowanie na zawody związane z informatyką, bowiem znajomość tego typu zagadnień na terenach jest – jak dotychczas – zdecydowanie niewystarczająca. Oznacza to, że mieszkańcy obszarów wiejskich nie stanowią już monokultury zawodowej i wykazują orientację w potrzebach lokalnych rynków pracy oraz chcieliby dostosować swoje umiejętności do pojawiających się na tych rynkach wolnych miejsc pracy. Natomiast mieszkańcy miast deklarowali zapotrzebowanie na zawody wymagające wyższego poziomu wykształcenia, a mianowicie pielęgniarki, prawnika, zawody artystyczne, przedstawiciel handlowy oraz w szerokiej gamie zawodów usługowych. Można więc również w tym przypadku twierdzić, że mimo określonego ukierunkowania, różnorodność poszukiwanych zawodów wynika z częściowego chociażby rozpoznania potrzeb lokalnych rynków pracy. Tym niemniej podkreślić należy zarówno w odniesieniu do jednej, jak i drugiej subpopulacji nawiązywanie do zawodu wyuczonego, co jest bardziej widoczne w odniesieniu do mieszkańców miast niż wsi.

Leave a Reply