elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

REGULACJA STREF EKONOMICZNYCH W KONSTYTUCYJNYM SYSTEMIE ŹRÓDEŁ PRAWA

Zgodnie z art, 63 Układu Europejskiego między Polską a Unią Europejską9 uznaje się za niezgodną z właściwą realizacją Układu „(…) wszelką pomoc publiczną, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji poprzez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów (…), o ile pomoc ta może mieć negatywny wpływ na handel między Polską a Wspólnotą”. Komisja Europejska była zdania, że polska ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych jest niezgodna z prawem wspólnotowym oraz z układem stowarzyszeniowym, a ponieważ weszła ona w życie po zawarciu tego układu, nie powinna wywierać żadnych skutków prawnych. Oznaczałoby to, że inwestorzy nie nabyli praw do zwolnień i preferencji podatkowych, a zasady, na których prowadzą działalność, mogą zostać zmienione bez konsekwencji wynikających z ich naruszenia. Z takiego toku rozumowania wynikałoby, że powoływanie się na konieczność respektowania tych praw nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla pogwałcenia umowy międzynarodowej. Ma to swoje podstawy w Konstytucji10, która w art. 91 ust. 2 stanowi, że umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą, wyrażoną w ustawie, ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Układ Europejski jest umową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Należy jednak podkreślić, że respektowanie praw nabytych zostało zagwarantowane inwestorom, ponieważ zgodnie z art. 13 ustawy o SSE zasady i wielkość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom nie mogą ulec zmianie na ich niekorzyść w okresie, na jaki ustanowiono strefę. Jest to bardzo ważne postanowienie, ponieważ gdyby np. rząd poprzez rozporządzenia próbował odebrać inwestorom któryś z ich przywilejów, to mogliby oni wystąpić ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można było przypuszczać, że Trybunał uznałby wprowadzone zmiany za niekonstytucyjne z co najmniej dwóch powodów:

Leave a Reply