elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

REGULACJA STREF EKONOMICZNYCH W KONSTYTUCYJNYM SYSTEMIE ŹRÓDEŁ PRAWA CZ. II

Po pierwsze, ze względu na zasadę zaufania do państwa i prawa, którą w obrocie gospodarczym odzwierciedla zasada ochrony interesów w toku11. Zasada ta jest wywodzona przez Trybunał Konstytucyjny z klauzuli demokratycznego państwa prawa12 i gwarantuje ochronę obywateli przed nagłymi nieprzewidywalnymi zmianami prawa, które podważałyby podstawowy jego cel, jakim jest regulowanie zachowań człowieka. Zyskuje ona pierwszorzędne znaczenie właśnie przy stosowaniu instrumentów opartych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo jest bowiem antytezą arbitralności, władztwa czy jednostronnych decyzji państwa, w warunkach ograniczonej swobody odstąpienia od podjętej działalności (długofalowe inwestycje) każda arbitralna zmiana warunków realizacji projektu przez państwo może skutkować poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców13.

Po drugie, ze względu na art. 64 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że „własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej”. Postanowienie to można by odnieść do praw nabytych przez inwestorów w strefach, co więcej, odnosząc do tych praw postanowienia art. 64 ust. 3, który stanowi, że „własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”, można by wysnuć wniosek, że odebranie inwestorom ich przywilejów byłoby naruszeniem istoty prawa do prowadzenia działalności na terenie strefy. Scenariusz ten mógłby się powtórzyć także w przypadku nowelizacji ustawy, która pogarszałaby warunki, na jakich przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień i preferencji podatkowych14. Trybunał Konstytucyjny stanąłby w takim wypadku przed bardzo trudnym do rozwiązania problemem, ponieważ sprawa zgodności ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z Układem Europejskim i sprawa respektowania praw nabytych przez inwestorów na podstawie tej ustawy są ściśle ze sobą powiązane i rozwiązanie jednej z nich nie jest możliwe bez uporania się z drugą. Na pewno taki stan rzeczy nie jest korzystny z punktu widzenia respektowania porządku prawnego w naszym kraju.

Leave a Reply