elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom

W odniesieniu do następnych lat funkcjonowania stref taki raport już nie powstał, wiadomo jedynie z raportów o pomocy publicznej, udzielonej przedsiębiorcom odpowiednio w 1999 i 2000 r. sporządzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jaka była wartość pomocy publicznej udzielonej w strefach w tych latach34. Wartość tej pomocy wynosiła odpowiednio 111,2 min zł w 1999 r. (skorzystało z niej 70 beneficjentów) i 281,61 min zł w roku 2000 (skorzystało z niej 109 beneficjentów)35. Tu należy ponownie zwrócić uwagą na fakt, że wielkość pomocy udzielanej w strefach ze względu na formę, w jakiej ta pomoc jest udzielana, czyli zwolnienia podatkowe, jest niezwykle trudna do oszacowania ex antę. Z tego wynika, że w przypadku SSE bardzo trudno jest określić efektywność udzielanej pomocy publicznej, również z punktu widzenia tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy w zezwoleniach zobowiązują się do utworzenia określonej liczby miejsc pracy, ale rzeczą niezwykle trudną do oszacowania jest określenie kosztu utworzenia jednego miejsca pracy w strefie z punktu widzenia budżetu państwa. Wielkość pomocy jest co prawda ograniczona limitami wynikającymi z przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 r. nie zawiera danych na lemat wysokości pomocy w formie zwolnień w podatku dochodowym, udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych.

Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1999 i 2000 r., UOKiK, Warszawa 2000 i 2001. przedsiębiorców, ale jej rzeczywistej wysokości nie możemy znać, gdyż wysokość pomocy udzielanej w formie zwolnienia podatkowego jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców.

Leave a Reply