elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PRZYCZYNY BEZROBOCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH CZ. II

Bez wątpienia jedną z głównych przyczyn dużego bezrobocia na obszarach wiejskich, zwłaszcza w rolniczych regionach kraju, jest sposób w jaki restrukturyzowano uspołeczniony sektor rolnictwa. Stosunkowo wyższym udziałem bezrobotnych charakteryzują się bowiem te tereny, na których w przeszłości występowały w dużej liczbie Państwowe Gospodarstwa Rolne, a do takich z pewnością należy obszar woj, zachodniopomorskiego. Likwidacja PGR-ów spowodowała bowiem napływ licznej grupy bezrobotnych.

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się szczególną specyfiką jeśli chodzi o rozmiary i przyczyny bezrobocia4. O wzroście, i tak już wysokiego bezrobocia na wsi zadecydowały m.in.: sytuacja demograficzna (w wiek produkcyjny wkraczają liczne roczniki urodzone na przełomie lat 70. i 80.), słabsze tempo rozwoju społeczno-gospodarczego niż w innych regionach kraju oraz fakt, że powstało ono na terenach zdominowanych w przeszłości przez Państwowe Gospodarstwa Rolne. W związku z tym ci, którzy pracowali dawniej w sektorze rolniczym, stanowią wśród bezrobotnych w tym województwie dwa razy więcej niż średnio w kraju (w kraju, średnio biorąc, byli pracownicy sektora rolnego stanowią 9% bezrobotnych, zaś w zachodniopomorskim 19%), ale to nie oni przesądzają o ogólnych rozmiarach i stopie bezrobocia.

Bezrobocie na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego oficjalnie sięga blisko 42%, ale badania specjalistów wskazują, że może to być 50%, a nawet niewielkie gospodarstwa rolne dominujące na tym terenie nie są w stanie zapewnić utrzymania rolnikom. Przekonanie, że osoby prowadzące niewielkie gospodarstwa rolne i pracujące w nich są rzeczywiście w pełni zatrudnione i dzięki swojej pracy w rolnictwie są w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę – jest nieporozumieniem. W istocie rzeczy są to bezrobotni, choć oczywiście mamy tu do czynienia z bezrobociem ukrytym. Odnosi się wrażenie, że traktowanie osób zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych jako pracujących jest przewrotną manipulacją, bo w istocie chodzi o to, by ludzi tych nie rejestrować jako bezrobotnych. Sytuacja taka wytworzyła się po części w konsekwencji zwolnień pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych, które niestety w pierwszej kolejności dotknęły chłopów – robotników. Musieli więc oni znaleźć schronienie w rolnictwie. W rzeczywistości powiększyli oni liczbę dotychczas pracujących osób w poszczególnych gospodarstwach, która była wystarczającą. W ten sposób utworzyła się grupa osób zatrudnionych, ale faktycznie zbędnych w rolnictwie. Są to bowiem osoby, które – zdaniem kierującego gospodarstwem – mogłyby podjąć pracę poza gospodarstwem rolnym w pełnym wymiarze bez szkody dla jego zdolności produkcyjnych.

Leave a Reply