elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Przeszacowanie rejestrowanego bezrobocia

Istnieją natomiast ogromne kontrasty przestrzenne w kształtowaniu się bezrobocia rzeczywistego i oficjalnego. Badania potwierdziły przypuszczenia, że bezrobocie jest istotnie dużo większe na terenach stricte wiejskich, gdzie dominują małe, indywidualne gospodarstwa rolne. Wobec tego niefortunny wydaję się zapis ustawowy, ograniczający możliwości zarejestrowania się jako bezrobotnego właściciela gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 2 ha użytków rolnych przeliczeniowych.

Przeszacowane jest z pewnością bezrobocie na terenach podmiejskich dużych aglomeracji, jak również na terenach o pracochłonnym typie rolnictwa. Uwzględnia- jąc przy tym niskie kwalifikacje ludności pracującej w dawnych PGR, nieumiejętność dostosowania się byłych pracowników PGR do nowych technologii wprowadzanych w sprywatyzowanych PGR, jak również postawę bierną, należy także zweryfikować tezę o rzeczywistym nadmiarze zasobów pracy w północno-zachodniej i północno-wschodniej Polsce. Tereny te np. nie wykazują dużego udziału ludności do 25 lat w ogóle bezrobotnych, nie mają najniższego w Polsce salda migracji – w odróżnieniu od starych demograficznie terenów tzw. ściany wschodniej. Pozwala to wobec tego poddać w wątpliwość aż tak duże realne rozmiary bezrobocia w rejonie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Przeszacowanie rejestrowanego bezrobocia występuje ponadto w rejonach zaliczonych do grona powiatów o szczególnym zagrożeniu bezrobociem strukturalnym. Jest to wywołane rejestrowaniem się w PUP osób z sąsiednich terenów w celu skorzystania ze stosowanych tam instrumentów prawnych (np. wydłużonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych).

Leave a Reply