elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE BEZROBOCIA NA WSI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

Spośród różnych kategorii bezrobotnych, uwagę przykuwają ogólne rozmiary i emocje związane z bezrobociem wiejskim. Dotyczy to zwłaszcza regionów, w których duży udział we władaniu użytkami rolnymi miały dawniej PGR-y, do których z pewnością zaliczyć można obszar woj. zachodniopomorskiego. W województwie przekształcenia gospodarcze uwidoczniły się prawie całkowitym spadkiem liczby licznych spółdzielni związanych z rolnictwem oraz likwidacją państwowych gospodarstw rolnych. Powstające prywatne zakłady lub spółki na bazie tych zakładów, zatrudniają także pracowników byłych PGR-ów, lecz jest to niewielki procent osób pracujących poprzednio w tym sektorze.

Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w województwie jest zgodne z lokalizacją upadłych państwowych gospodarstw rolnych. Proces przekształceń własnościowych związany był z drastycznym pogorszeniem się sytuacji życiowej ludności wiejskiej, szczególnie na byłych obszarach rolnictwa uspołecznionego.

Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne, największą liczbę bezrobotnych mieszkających na wsi odnotowano w badanym województwie w powiatach: koszalińskim, gryfickim i stargardzkim (ponad 6 tys. osób), najmniej zaś w powiatach: polickim, wałeckim i pyrzyckim, gdzie liczba ta nie przekroczyła 3 tys. osób (por. tabl. 3.1).

Z danych GUS wynika, iż w końcu grudnia 2001 r. na wsi mieszkało 42,7% ogółu bezrobotnych w kraju. W woj. zachodniopomorskim wielkość ta była zbliżo- na i wynosiła wówczas 41,3%. Dość dużym zróżnicowaniem charakteryzują się pod tym względem obszary wiejskie w podziale na powiaty. Najniższe odsetki stwierdzamy w powiatach: polickim i stargardzkim (poniżej 40%), a najwyższy – w koszalińskim (76,5%). Ponadto w 7 powiatach udział ten oscylował w przedziale 50-60%, czyli znacznie powyżej średniej dla kraju (por. tabl. 3.1).

Leave a Reply